ورود کاربران
مرکز علوم مدیریت آریا مدیر
مرکز علوم مدیریت آریا مدیر با هدف ارائه و اشاعه علوم مدیریتی، با آرمانی بلند اما دست‌یافتنی در جهت اشاعه و فرهنگ سازی روحیه پژوهش و پژوهشگری در میان اندیشمندان و محققان گام برداشته است. لذا بزرگترین مشکل پژوهشگران عدم وجود مرکزی جامع جهت برطرف کردن تمامی نیازهای علمی و پژوهشی خود می‌باشد. بنابراین مرکز علوم مدیریت آریا مدیر بنا دارد با طبقه‌بندی مهمترین بخش‌های دانش مدیریت با بهره جستن از اساتید مجرب دانشگاهی این خلا را پوشش دهد.

تحلیل داده های آماری

مشاوره در زمینه انتخاب موضوع پایان نامه و مقاله بیس علمی

تحلیل همبستگی و رگرسیون و آزمون های ناپارمتریک و ... با نرم افزار spss

تحلیل عاملی تاییدی و مدل معادلات ساختاری با نرم افزارهایAMOS و LISREL

اولویت بندی شاخص ها به کمک روش های تصمیم گیری چند معیاره مانندAHP و ANP

شناسایی روابط درونی میان شاخص ها با استفاده از روشDEMATEL

اولویت بندی گزینه ها با استفاده از روش هایTOPSIS و VIKOR

محاسبه میزان کارایی واحدها با استفاده از روش تحلیل پوششی داده هاDEA

روش های فرا ابتکاری مانند الگوریتم ژنتیک، شبکه های عصبی و ...


برخی از خدمات آموزشی پایگاه
آموزش جامع تحلیل سلسله مراتبی با رویکرد پایان نامه نویسی

آموزش جامع تحلیل شبکه با رویکرد پایان نامه نویسی

آموزش جامع تکنیک دیمتل با رویکرد پایان نامه نویسی

آموزش جامع تکنیک تاپسیس با رویکرد پایان نامه نویسی

آموزش جامع تکنیک ویکور با رویکرد پایان نامه نویسی