مسیر سایت : خانه تحلیل داده ها الگوریتم های فرا ابتکاری

الگوریتم های فرا ابتکاری

ردپای بهینه سازی تقریبا در همه بخش های زندگی ما وجود دارد. از طراحی مهندسی گرفته تا بازارهای مالی، از فعالیت های روزمره تا برنامه ریزی تعطیلات و از علوم کامپیوتری تا کاربردهای صنعتی. در حقیقت ما به طور پیوسته به دنبال راه حل های بهینه برای مسائلی که با آن ها روبرو می شویم، هستیم.
توسعه تکنیک های بهینه سازی از سال ها پیش همچنان ادامه دارد و در نیم قرن اخیر پیشرفت های فراوانی در زمینه روش های بهینه سازی صورت گرفته است. روش ها و الگوریتم های بهینه سازی به دو دسته کلی الگوریتم های قطعی و الگوریتم های احتمالی یا تقریبی تقسیم بندی می شوند. الگوریتم های قطعی قادر به یافتن جواب بهینه به صورت دقیق هستند اما در مورد مسائل بهینه سازی سخت کارایی آن ها به شدت کاهش می یابد.
الگوریتم های تقریبی قادر به یافتن جواب های نزدیک به بهینه در زمان حل کوتاه برای مسائل بهینه سازی سخت هستند. الگوریتم های تقریبی به دو دسته الگوریتم های ابتکاری و فرا ابتکاری بخش بندی می شوند. دو مشکل اصلی الگوریتم های ابتکاری قرار گرفتن در بهینه محلی و نا توانی برای کاربرد در مسائل گوناگون است.
الگوریتم های فراابتکاری برای رفع مشکلات الگوریتم های ابتکاری ارائه شدند. درواقع این الگوریتم ها یکی از انواع الگوریتم های بهینه سازی احتمالی هستند که دارای راهکارهای برون رفت از بهینه محلی می باشند و برای طیف گسترده ای از مسائل کاربرد دارند. در این بخش مهمترین مباحث مربوط به ر الگوریتم های فرا ابتکاری در چندین سرفصل مهم و جامع برای پژوهشگران جمع آوری و طبقه بندی شده است    .

دسته بندی انواع الگوریتم های فرا ابتکاری
آموزش الگوریتم ژنتیک
مقالات الگوریتم ژنتیک
الگوریتم تبرید شبیه سازی شده
مقالات الگوریتم تبرید شبیه سازی شده
الگوریتم جستجوی حریصانه
مقالات الگوریتم جستجوی حریصانه
 

راهنمای مشاوره و خدمات مرکز علوم مدیریت آریا مدیر

انجام تحلیل فصل چهارم پایان نامه و مقالات    

انجام تحلیل داده های آماری با نرم افزار spss

انجام تحلیل عاملی تاییدی و مدل معادلات ساختاری با نرم افزارهای LISREL وAMOS 

اولویت بندی شاخص ها به کمک روش های تصمیم گیری چند معیاره مانند AHP و ANP

شناسایی روابط درونی میان شاخص ها با استفاده از روش DEMATEL

اولویت بندی گزینه ها با استفاده از روش های TOPSIS و VIKOR

روش های فرا ابتکاری مانند الگوریتم ژنتیک، شبکه های عصبی