مسیر سایت : خانه تحلیل داده ها الگوریتم های فرا ابتکاری دسته بندی انواع الگوریتم های فرا ابتکاری

دسته‌بندی الگوریتم‌های فرا ابتکاری  

معیارهای مختلفی می‌تواند برای طبقه‌بندی الگوریتم‌های فراابتکاری استفاده شود.
-1مبتنی بر یک جواب و مبتنی بر جمعیت: الگوریتم‌های مبتنی بر یک جواب در حین فرآیند جستجو یک جواب را تغییر می‌دهند، در حالی که در الگوریتم‌های مبتنی بر جمعیت در حین جستجو، یک جمعیت از جواب‌ها در نظر گرفته می‌شوند    .
 -2الهام گرفته شده از طبیعت و بدون الهام از طبیعت: بسیاری از الگوریتم‌های فراابتکاری از طبیعت الهام گرفته شده‌اند، در این میان برخی از الگوریتم‌های فراابتکاری نیز از طبیعت الهام گرفته نشده اند   .
3-با حافظه و بدون حافظه: برخی از الگوریتم‌های فراابتکاری فاقد حافظه می‌باشند، به این معنا که، این نوع الگوریتم‌ها از اطلاعات بدست آمده در حین جستجو استفاده نمی‌کنند (به طور مثال تبرید شبیه‌سازی شده). این در حالی است که در برخی از الگوریتم‌های فراابتکاری نظیر جستجوی ممنوعه از حافظه استفاده می‌کنند. این حافظه اطلاعات بدست آمده در حین جستجو را در خود ذخیره می‌کند.
-4قطعی و احتمالی: یک الگوریتم فراابتکاری قطعی نظیر جستجوی ممنوعه، مسئله را با استفاده از تصمیمات قطعی حل می‌کند. اما در الگوریتم‌های فراابتکاری احتمالی نظیر تبرید شبیه سازی شده، یک سری قوانین احتمالی در حین جستجو مورد استفاده قرار می‌گیرد.

الگوریتم های مبتنی بر یک جواب

-الگوریتم تبرید شبیه سازی شده simulated annealing
-جست وجوی ممنوعه tabu search
-جست و جوی حریصانهGRASP search 
-جست و جوی همسایگی متغیرvariable neighborhood search 
-جست و جوی محلی هدایت شدهguided local search 
-جست و جوی محلی تکرار شوندهinterated local search 

الگوریتم های مبتنی بر جمعیت

-الگوریتم ژنتیک Genetic Algorithm
-الگوریتم رقابت استعماری Imperialist Competitive Algorithm
-الگوریتم بهینه سازی کلونی مورچگان Ant Colony Optimization Algorithm 
-الگوریتم کلونی زنبور عسل Bee Colony Algorithm
-الگوریتم کرم شب تاب Firefly Algorithm
-الگوریتم سیتم ایمنی مصنوعی Artificial Immune System Algorithm
-الگوریتم جستجوی هارمونی Harmony Search Algorithm
-الگوریتم بهینه سازی تجمعی ذرات Particle Swarm Optimization Algorithm

 

راهنمای مشاوره و خدمات مرکز علوم مدیریت آریا مدیر

انجام تحلیل فصل چهارم پایان نامه و مقالات    

انجام تحلیل داده های آماری با نرم افزار spss

انجام تحلیل عاملی تاییدی و مدل معادلات ساختاری با نرم افزارهای LISREL وAMOS 

اولویت بندی شاخص ها به کمک روش های تصمیم گیری چند معیاره مانند AHP و ANP

شناسایی روابط درونی میان شاخص ها با استفاده از روش DEMATEL

اولویت بندی گزینه ها با استفاده از روش های TOPSIS و VIKOR

روش های فرا ابتکاری مانند الگوریتم ژنتیک، شبکه های عصبی