مسیر سایت : خانه تحلیل داده ها الگوریتم های فرا ابتکاری مقالات الگوریتم تبرید شبیه سازی شده

مقالات الگوریتم تبرید شبیه سازی شده

مقاله "به کارگیری روش فوق ابتکاری- شبیه سازی تبرید تدریجی برای حل مسایل زنجیره تامین"

در این تحقیق الگوریتمی بر مبنای مدل ارایه شده گریوز به وسیله روش فوق ابتکاری شبیه سازی تبرید تدریجی ابداع گردیده که به واسطه آن می توان پیکره بندی بهینه زنجیره عرضه را با رویکرد کمینه کردن هزینه موجودی و سطح سرویس بالا به مشتری تحصیل نمود.

لینک دانلود مقاله


مقاله "بکارگیری الگوریتم های ژنتیک و شبیه سازی تبرید برای حل مساله زمان بندی پروژه با محدودیت منابع در حالت چند مد و با جریان های نقدی تنزیل یافته"

در این مقاله، مساله زمان بندی پروژه با محدودیت منابع در حالت چند مد و با معیار حداکثر کردن مقدار ارزش فعلی پروژه مورد مطالعه قرار می گیرد. جهت حل مدل پیشنهادی از دو الگوریتم فرا ابتکاری شبیه سازی تبرید و ژنتیک استفاده شده است و جهت تولید برنامه زمان بندی، روش زمان بندی دو سویه برای حالت چند مد توسعه داده شده و ساختار نمایش لیست فعالیت ها به کار گرفته شده است.

لینک دانلود مقاله


مقاله "کاربرد شبیه سازی تبرید در بهینه سازی یک مدل کنترل موجودی چند محصولی همراه با محدودیت فضا و بازپرسازی تصادفی"

در این مقاله یک مساله کنترل موجودی چند چند دوره ای که در آن فاصله زمانی بین دو بازپرسازی متغیر های تصادفی مستقل و هم توزیع هستند مورد بررسی قرار می گیرد.

لینک دانلود مقاله


مقاله "ارائه روش شبیه سازی تبرید فازی بر پایه مدل برنامه ریزی شانس برای مسائل بودجه بندی"

در این مقاله، هزینه های سرمایه گذاری و فرآیند مالی خالص سالیانه به صورت فازی بر اساس مقدار اعتبار در نظر گرفته شد. مدل با استفاده از شبیه سازی آنیلینگ حل و سپس جهت اعتبار سنجی با نتایج حاصل از شبیه سازی فازی بر اساس الگوریتم ژنتیک و روش شاخه و حد مقایسه گردید.

لینک دانلود مقاله

 

راهنمای مشاوره و خدمات مرکز علوم مدیریت آریا مدیر

انجام تحلیل فصل چهارم پایان نامه و مقالات    

انجام تحلیل داده های آماری با نرم افزار spss

انجام تحلیل عاملی تاییدی و مدل معادلات ساختاری با نرم افزارهای LISREL وAMOS 

اولویت بندی شاخص ها به کمک روش های تصمیم گیری چند معیاره مانند AHP و ANP

شناسایی روابط درونی میان شاخص ها با استفاده از روش DEMATEL

اولویت بندی گزینه ها با استفاده از روش های TOPSIS و VIKOR

روش های فرا ابتکاری مانند الگوریتم ژنتیک، شبکه های عصبی