مسیر سایت : خانه تحلیل داده ها الگوریتم های فرا ابتکاری مقالات الگوریتم جستجوی حریصانه

مجموعه مقالات الگوریتم جستجوی حریصانه

مقاله "تعیین توالی اعزام و برنامه توفق قطار ها در مسیر های دو خطه راه آهن به کمک الگوزیتم فراابتکاری جستجوی تصادفی تطابقی حریصانه"

در این تحقیق، مسئله تعیین توالی اعزام و همچنین برنامه توقف قطارها در جهت حداکثر استفاده از ظرفیت شبکه ریلی موجود، مورد بررسی قرار گرفته است. به دلیل پیچیدگی محاسباتی و دشواری یافتن جواب بهینه در این مسئله، از الگوریتم فراابتکاری جستجوی حریصانه برای یافتن جواب های نزدیک به بهینه، استفاده شده است.

لینک دانلود مقاله


مقاله "بهینه سازی محدوده استخراج در معادن زیر زمینی با استفاده از الگوریتم حریصانه"

در این مقاله یک الگوریتم جدید برای بهینه سازی محدوده کارگاه استخراج زیر زمینی در یک طبقه استخراجی بر مبنای الگوریتم حریصانه ارائه شده است.

لینک دانلود مقاله

 

راهنمای مشاوره و خدمات مرکز علوم مدیریت آریا مدیر

انجام تحلیل فصل چهارم پایان نامه و مقالات    

انجام تحلیل داده های آماری با نرم افزار spss

انجام تحلیل عاملی تاییدی و مدل معادلات ساختاری با نرم افزارهای LISREL وAMOS 

اولویت بندی شاخص ها به کمک روش های تصمیم گیری چند معیاره مانند AHP و ANP

شناسایی روابط درونی میان شاخص ها با استفاده از روش DEMATEL

اولویت بندی گزینه ها با استفاده از روش های TOPSIS و VIKOR

روش های فرا ابتکاری مانند الگوریتم ژنتیک، شبکه های عصبی