روش تحقیق و تحلیل آماری  

درطول تاریخ بشر، انسان همیشه با پژوهش سروکار داشته است. آنچه بیش از همه چیز اهمیت پیدا می‌کند آنست که تحقیقی می‌تواند گره گشا باشد که بر اساس اصول و موازین صحیح علمی صورت پذیرد. جان دیویی معتقد است: "اولين مرحله تحقيق احساس وجود يک مشکل و چالش است؛ به اين معنی که پژوهشگر در کار خويش با مانع يا مشکلی روبرو گرديده است که در حل آن ابهام يا ترديد دارد و نمی‌تواند در مقابل آن ساکت بماند ."در این بخش مهمترین مباحث مربوط به روش تحقیق و تحلیل آماری در چندین سرفصل مهم و جامع برای پژوهشگران جمع آوری و طبقه بندی شده است.

 

  ابزارهای گردآوری داده‌ها                                  جامعه آماری و روش‌های نمونه‌گیری                                روش تحقیق    

مقیاس های اندازه گیری
اجزای اصلی پرسشنامه
اصول طراحی پرسشنامه
تنظیم یک پرسشنامه با طیف لیکرت

روایی پرسشنامه
پایایی پرسشنامه

 

تعریف جامعه آماری و حجم نمونه
انواع روش‌های نمونه‌گیری
فرمول‌های نمونه‌گیری

جدول مورگان جهت تعیین حجم نمونه
تعیین حجم نمونه برای روش رگرسیون و مدل معادلات ساختاری

 فرمول کوکراین آنلاین

 

اصول و مبانی اولیه روش تحقیق
فرآیندهای انجام تحقیق علمی
تعریف متغیر و انواع آن
تشریح بخش های مختلف پایان نامه و نحوه نگارش آن

 

 

 

   

 

تجزیه و تحلیل داده ها                                        مدل معادلات ساختاری و تحلیل عاملی                       نمونه فصل چهار پایان نامه

نرم افزارهای تحلیلی رایج در مدیریت
آزمون های مهم در spss (آزمون تی تک نمونه ای و ...)
مفاهیم همبستگی
مفاهیم رگرسیون
رگسیون لجستیک
آزمون رگرسیون با SPSS
آزمون های ناپارامتریک در SPSS

 

تحلیل عاملی تأییدی
مدل معادلات ساختاری
آموزش مدل معادلات ساختاری با ذکر یک مثال کاربردی
شاخص های نیکویی برازش
مدل معادلات ساختاری با نرم افزار AMOS

 

 

 

نمونه فصل چهارم پایان نامه مدیریت
نمونه فصل چهارم پایان نامه روانشناسی
نمونه فصل چهارم پایان نامه حسابداری
نمونه فصل چهارم پایان نامه با لیزرل

نمونه فصل سوم پایان نامه حسابداری

نمونه فصل سوم پایان نامه مدیریت

 

 

 

 

پکیج آموزش پروپوزال نویسی مقاله بیس مدیریت پکیج پایان نامه و تحقیق

 

کلمات کلیدی: تحلیل آماری پایان نامه، تحلیل داده های آماری مقالات، روش‌های نمونه گیری، آزمون های مهم در spss

تحلیل داده های آماری (تحلیل همبستگی و رگرسیون و آزمون های ناپارمتریک و ...) با نرم افزار spss

تحلیل عاملی تاییدی و مدل معادلات ساختاری با نرم افزارهای LISRELو AMOS

شناسایی و اولویت بندی شاخص ها به کمک روش های تصمیم گیری چند معیاره مانند AHP و ANP

شناسایی روابط درونی میان شاخص ها با استفاده از روش DEMATEL

اولویت بندی گزینه ها با استفاده از روش هایTOPSIS و VIKOR

محاسبه میزان کارایی واحدها با استفاده از روش تحلیل پوششی داده هاDEA 

روش های فرا ابتکاری مانند الگوریتم ژنتیک، شبکه های عصبی و ...

انجام پروژه های داده کاوی با نرم افزارهای Rapid Miner و ...

Top