مسیر سایت : خانه تحلیل داده ها تحلیل آماری

روش تحقیق و تحلیل آماری
درطول تاریخ بشر، انسان همیشه با پژوهش سروکار داشته است. آنچه بیش از همه چیز اهمیت پیدا می‌کند آنست که تحقیقی می‌تواند گره گشا باشد که بر اساس اصول و موازین صحیح علمی صورت پذیرد.
جان دیویی معتقد است: "اولين مرحله تحقيق احساس وجود يک مشکل و چالش است؛ به اين معنی که پژوهشگر در کار خويش با مانع يا مشکلی روبرو گرديده است که در حل آن ابهام يا ترديد دارد و نمی‌تواند در مقابل آن ساکت بماند ."در این بخش مهمترین مباحث مربوط به روش تحقیق و تحلیل آماری در چندین سرفصل مهم و جامع برای پژوهشگران جمع آوری و طبقه بندی شده است.


روش تحقیق
اصول و مبانی اولیه روش تحقیق
فرآیندهای انجام تحقیق علمی
تعریف متغیر و انواع آن
تشریح بخش های مختلف پایان نامه و نحوه نگارش آن


جامعه آماری و روش‌های نمونه‌گیری
تعریف جامعه آماری و حجم نمونه
انواع روش‌های نمونه‌گیری
فرمول‌های نمونه‌گیری

جدول مورگان جهت تعیین حجم نمونه
تعیین حجم نمونه برای روش رگرسیون و مدل معادلات ساختاری


ابزارهای گردآوری داده‌ها
مقیاس های اندازه گیری
اجزای اصلی پرسشنامه
اصول طراحی پرسشنامه
تنظیم یک پرسشنامه با طیف لیکرت

روایی پرسشنامه
پایایی پرسشنامه
تجزیه و تحلیل داده ها

نرم افزارهای تحلیلی رایج در مدیریت
آزمون های مهم در spss (آزمون تی تک نمونه ای، تی زوجی و ...)
مفاهیم همبستگی
مفاهیم رگرسیون
رگسیون لجستیک
آزمون رگرسیون با SPSS
آزمون های ناپارامتریک در SPSS


مدل معادلات ساختاری و تحلیل عاملی
تحلیل عاملی تأییدی
مدل معادلات ساختاری
آموزش مدل معادلات ساختاری با ذکر یک مثال کاربردی
شاخص های نیکویی برازش
مدل معادلات ساختاری با نرم افزار AMOS


نمونه فصل چهارم پایان نامه مدیریت
نمونه فصل چهارم پایان نامه روانشناسی
نمونه فصل چهارم پایان نامه حسابداری
نمونه فصل چهارم پایان نامه با لیزرل
پکیج پایان نامه و تحقیق
دانلود مقاله بیس مدیریت
کلمات کلیدی: تحلیل آماری پایان نامه ، تحلیل داده های آماری مقالات، روش‌های نمونه‌گیری، تحلیل آماری پایان نامه باspss

 

راهنمای مشاوره و خدمات مرکز علوم مدیریت آریا مدیر

انجام تحلیل فصل چهارم پایان نامه و مقالات    

انجام تحلیل داده های آماری با نرم افزار spss

انجام تحلیل عاملی تاییدی و مدل معادلات ساختاری با نرم افزارهای LISREL وAMOS 

اولویت بندی شاخص ها به کمک روش های تصمیم گیری چند معیاره مانند AHP و ANP

شناسایی روابط درونی میان شاخص ها با استفاده از روش DEMATEL

اولویت بندی گزینه ها با استفاده از روش های TOPSIS و VIKOR

روش های فرا ابتکاری مانند الگوریتم ژنتیک، شبکه های عصبی