تشريح بخش هاي مختلف پایان نامه
بخش اول: پيشگفتار
:صفحه عناوین-
در نخستین صفحه‌ي گزارش، عنوان آن نوشته مي‌شود. که معمولاً شامل مطالب زير است: 1- آرم و نام مؤسسه، دانشگاه و يا شركت. 2- بيان درجه (مقطع) تحصيلي كه گزارش براي دريافت آن تهيه می‌شود (در صورتي كه پايان نامه تحصيلي است) يا بيان نوع پروژه تحقيقاتي. 3- عنوان تحقيق. 4- استاد راهنما يا ناظر طرح. 5- اساتيد مشاور يا ناظر دوم طرح (در صورت دارا بودن). 6- محقق. 7- تاريخ ارائه گزارش .
- تقديم به / تقدير و تشكر:
در اين بخش محقق از افرادي كه وي را در اجرای پروژه ياري رسانده‌اند، تشكر و قدرداني می‌نماید و رساله و پروژه تحقيقاتي خود را به آن‌ها تقديم می‌کند.
- فهرست محتويات، جداول و نمودارها:

اين بخش اختصاص دارد به فهرست عناوين، جداول و نمودارهايي كه محقق در گزارش تحقيق خود از آن‌ها استفاده نموده است. در اين قسمت، جهت تسهيل در دستيابي خواننده شماره صفحه‌اي كه آن عنوان در آن قرار دارد آورده می‌شود.
- چكيده تحقيق:

چكيده در ابتداي گزارش قرار می‌گیرد و شامل خلاصه اي از نكات عمده گزارش تحقيق است.

متن اصلي پایان نامه:

فصل اول: كليات تحقيق

- مقدمه:
مقدمه كانال و درب ورودي به هر موضوع است و انتظار می‌رود كه در مقدمه، معرفي صورت گيرد. محققين محترم در این قسمت می‌بایست از تشريح موضوع تحقيق خودداري نموده و مستقيماً اشاره به اين موضوع نمايند كه در فصل حاضر به چه موضوع و مواردي خواهند پرداخت.
- بيان مسأله:
از محقق انتظار می‌رود كه در بيان مسئله به مسئله خاص تحقيق خود اشاره نموده و بگويد كه دليل انتخاب موضوع در شركت يا سازمان مورد بررسي چه بوده است.
- مدل مفهومي تحقيق:
محقق می‌بایست براي شروع به كار و تعيين فرضيات تحقيق، مدلي را انتخاب يا تهيه نماید. براي دستيابي به مدل می‌بایست جستجوي دقيقي در ادبیات و پيشينه تحقيق داشته باشند تا مدل يا الگوي مناسب را تعيين نمايند و در ادامه گزاره هاي تحقيق را مطابق مدل تنظيم نمايند.
- هدف‌های تحقيق:
هر طرح پژوهشي براي آن است كه هدفي را تحقق بخشد. اهداف به دو دسته هدف اصلي و اهداف فرعي تقسيم می‌شوند. هدف اصلي همان هدف انجام تحقيق (عنوان تحقيق) است و اهداف فرعي هدف‌هایی هستند كه جهت دستيابي به هدف اصلي تدوين شده‌اند. تعداد اهداف فرعي به تعداد متغيرهاي مدل بستگي دارد.
- سؤالات يا فرضيات تحقيق:
در تحقيقات مديريت و سازمان، يا از سؤال استفاده می‌شود و يا از فرضيه. در تحقيقاتي كه به دنبال يافتن چيستي پديده اي هستيم و يا نظر افراد را در مورد پديده اي جستجو می‌نماییم، بايد به طرح سؤال اقدام كنيم و در مواردی كه می‌خواهیم درباره رابطه علت و معلولي و يا همبستگي بين دو يا چند پديده مشخص تحقيق كنيم، از فرضيه استفاده می‌نماییم. یعني براي موضوعاتی كه براي نخستين بار سنجیده می‌شوند و مدل استانداردي براي آن‌ها وجود ندارد، از سؤال استفاده می‌شود، چرا كه محقق چارچوب مشخصي براي حدس زدن ندارد. درحالی‌که براي تحقيقاتي كه مدل استاندارد داشته باشند و يا اينكه قبلاً محققي ديگر از آن مدل بهره گرفته باشد، می‌توان از فرضيه استفاده نمود.
- قلمرو تحقيق:
قلمرو، محدوده و چارچوب تحقيق را مشخص می‌نماید و خود شامل سه بخش می‌باشد:
الف) قلمرو مكاني: اين بخش به عنوان عامل محدودكننده جمعيت جامعه در بعد جغرافيايي و مكاني می‌باشد. در حقيقت قلمرو مكاني به محقق اعلان می‌نماید در چه سازماني می‌تواند به تحليل و بررسي بپردازد و نتايج تحقيق را به چه جامعه اي می‌تواند تعميم دهد.
ب) قلمرو زماني: اين قلمرو، محدوده زماني را پوشش می‌دهد. منظور نويسندگان از قلمرو زماني، دوره زماني است كه اطلاعات آن دوره مورد تجزيه و تحلیل قرار می‌گیرند.
- تعريف واژه‌ها:
محقق می‌بایست در اين قسمت متغيرهاي مدل تحقيق را كه درصدد است مورد سنجش و ارزيابي قرار دهد، تعريف نمايد. دو نوع تعريف در گزارش هاي تحقيقاتي مرسوم است:
الف)تعريف مفهومي: محقق می‌بایست يكي از تعاريف تئوريك رايج در ادبيات موضوعي آن رشته را مطرح نمايد.
ب) تعريف عملياتي: تعريف عملياتي متغيرها می‌تواند به صورت آزمايشي يا سنجشي باشد. يعني محقق می‌بایست بيان نمايد متغیرهاي مدل را چگونه مورد ارزيابي و سنجش قرار می‌دهد. براي تعريف عملياتي محقق می‌بایست به مؤلفه هاي متغير، طيف سنجش و تعداد سؤالات اشاره نمايد.

فصل دوم: ادبيات تحقيق

- ادبيات موضوعي مربوط:
مطالب مربوط به اين بخش پشتوانه تئوريك تحقيق و مدل تحقيق است. محققين می‌بایست مطالب تئوريكي كه مدل و ابعاد آن را تحت پوشش قرار می‌دهند، در اين بخش بياورد. با بررسي دقيق ادبيات موضوعي و نيز بررسي پيشينه می‌توان متغيرها، ابعاد و مؤلفه‌هاي مدل تحقيق را مشخص نموده و در تهيه و تنظيم ابزار گردآوري اطلاعات از آن‌ها بهره برد.
- بررسي پيشينه تحقيق:
هدف از گنجاندن بخش پيشينه در گزارش تحقيق به شرح است از:
1-برقراري ارتباط منطقي ميان اطلاعات پژوهش‌های قبلي با مسئله‌ی تحقيق.
2- آشنايي با چارچوب نظري و يا تجربي مسئله‌ی تحقيق.
3-آشنايي با روش‌های تحقيق مورد استفاده در پژوهش‌های گذشته.
براي رسيدن به اين اهداف توجه به نكات زير ضروري است:
الف) انتخاب منابع اطلاعاتي كه به طور مستقيم با مسئله‌ی تحقيق ارتباط دارند.
ب) پيشنهادات كاربردي اين بخش به شرح زير ارائه می‌گردد:
-پيشينه هاي گردآوري شده كاملاً مشابه موضوع مورد بررسي باشند.
- پیشینه‌ها به ترتيب سال آورده شوند. بهتر است كه اين بخش با ارائه‌ی خلاصه‌اي كه دربرگیرنده‌ی نكات مهم پيشينه است پايان گيرد، بدين منظور پيشنهاد می‌گردد پيشينه در قالب جدولي منظم خلاصه گردد.

فصل سوم: روش شناسي تحقيق

- متغيرهاي تحقيق:
در اين قسمت می‌بایست ابتدا مستندات مربوط به مدل تحقيق ارائه گردد و در ادامه هر يك از ابعاد مدل، تعريف عملياتي شوند. اعتقاد نويسندگان بر اين است كه در اين بخش ابتدا می‌بایست مستندات هر يك از متغيرهاي مدل ارائه گردد و در ادامه با ارائه ابعاد، مؤلفه‌ها و گويه ها (سؤالات) تعريف عملياتي صورت گيرد.
- روش تحقيق:
باید در اين بخش از گزارش تحقيق به اختصار اعلان نمايند كه آن‌ها براي اجراي صحيح تحقيق خود از چه روشي استفاده خواهند نمود.
- جامعه آماري:
در اين بخش محقق می‌بایست شرح دقيقي از اعضاي جامعه آماري خود ارائه دهد .
- نمونه و نمونه گيري:
اين عنوان خود شامل دو بخش می‌شود: 1-تعيين حجم نمونه 2-تعيين روش نمونه برداري
براي تعيين حجم نمونه فرمول‌ها و روش‌های مختلفي وجود دارد كه يكي از مشهورترين اين روش‌ها استفاده از جدول استاندارد مورگان است .
- ابزار گردآوري اطلاعات:
در اين بند محقق بايد ابزاري را كه در فرآيند تحقيق جهت جمع آوري داده‌ها از آن استفاده نموده تشريح نمايد. ابزار گردآوري اطلاعات عبارتند از: پرسشنامه، مصاحبه، مشاهده و اسناد و مدارك.
- روش تجزيه و تحليل داده‌ها:
محققين می‌بایست در این بخش به اختصار نرم افزار گردآوری اطلاعات را به همراه آزمون‌های مورد استفاده در تحقيق تشريح نمايند. آن‌ها بايد به اختصار ماهيت آزمون را تشريح نموده و بيان كنند كه هر يك از آزمون‌ها جهت پاسخ به كدام فرضيه يا سؤال به كار می‌رود.

فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده‌ها

آمارهاي كاربردي در پروژه‌ها و رساله‌ها به دو گروه آمار توصيفي و آمار استنباطي (تحليلي) تقسيم می‌شود.
- آمار توصیفی:
در اين بخش داده هاي عمده‌ی تحقق كه عموماً برگرفته از داده‌هاي جمعيت شناختي تحقيق هستند، به صورت نمودار (هيستوگرام، دايره اي، ستوني و... )، جداول كوتاه و روشن شامل جداول توزيع فراواني، درصدها و شاخص‌های آماري توصيفي مهم (مانند ميانگين، ميانه، انحراف معيار، خطاي معيار اندازه گيري و مانند این‌ها) نشان داده می‌شود. هر يك از جداول بايد شماره‌گذاري شده و داراي عنواني باشد كه محتواي آن‌ها را به گونه اي روشن و به اختصار معرفي كند.
- آمار استنباطی(تحليلي) داده‌ها:
اين بخش به آزمون فرضيات اختصاص دارد. عموماً ابتدا از آزمون آلفاي كرونباخ جهت تعيين پايايي و سازگاري دروني پرسشنامه استفاده می‌شود و در ادامه به سؤالات تخصصي تحقيق پرداخته می‌شود. هر يك از سؤالات (يا فرضيات) تحقيق می‌بایست تبديل به دو فرض آماري شود. اين دو فرض عبارتند از فرض صفر و فرض يك. فرض صفر بيانگر عدم رابطه و عدم تفاوت بين متغيرهاست. در حالي كه فرض يك (يا مخالف) بيان گر نوعی رابطه يا تفاوت بين متغيرها می‌باشد.

فصل پنجم: نتيجه گيري و ارائه پيشنهادات

- مرور مختصر بر هدف، مسئله و چگونگی كار:
در اين بند محقق جهت اشاره مجدد به دليل اجراي تحقيق خود (هدف، مسئله) و مرتبط ساختن نتايج و پيشنهادات اين فصل به سؤالات تحقيق و دور نشدن از هدف، می‌بایست به صورتي مختصر بر هدف، مسئله تحقيق، سؤالات يا فرضيات و متغيرهاي تحقيق مروري داشته باشد.
- نتيجه گيري و یافته‌ها:
در اینجا ابتدا بايد خلاصه‌ی نتايجي كه از تجزيه و تحليل آماري داده‌ها كه در فصل چهارم به دست آمده است، به اختصار و به زبان غیر آماری توضيح داده شود. نتايج حاصل بايد به فرضيه هاي مطرح شده، اهداف تحقيق و سرانجام به نظريه‌اي كه تحقيق در پي آزمودن آن‌ها بوده است ارتباط داده شود. مطالب اين قسمت در راستاي تكميل بند قبل مطرح می‌شود و براي ارائه پيشنهادات آماده می‌شود. يعني محقق با بررسي مسئله، هدف و فرضيات تحقيق و نتايج و يافته هاي تحقيق است كه می‌تواند پيشنهادات كاربردي را ارائه نمايد.
- محدودیت‌های تحقيق:
پژوهشگر همواره بايد فرآيند پژوهش را مورد ارزشيابي قرار داده و نقاط ضعف احتمالي آن و ميزان تأثير اين نقاط ضعف در تعميم پذيري یافته‌ها را مورد بحث قرار دهد. اگر فرضیه‌ی تحقيق تأييد شده است، پژوهشگر بايد عوامل احتمالي محدودكننده نتايج را که در طرح پژوهش وجود داشته و موجب خطاي نوع اول شده است (يعني فرضيه صفر درست است اما نتايج تحليل آن را رد كرده است) ذكر كرده، علل ناتواني خود در كنترل اين عوامل و ميزان احتمال تأثير اين عوامل بر نتايج را بيان كند. چنان چه بر اساس تحليل داده‌ها فرضيه تحقيق تأييد نشده باشد، پژوهشگر بايد عوامل احتمالي را كه موجب خطاي نوع دوم شده است (يعني فرضيه صفر غلط است اما نتايج تحليل درستي آن را پذيرفته است) توضيح دهد.
- بحث و مقايسه:
در اين قسمت نتايج حاصل از تحقيق، با ساير نظريه‌هاي مرتبط با موضوع تحقيق و يافته هاي پژوهش‌های ديگر بر اساس پيشينه تحقيق مقايسه می‌گردد.
- پيشنهادات و كاربردهاي مديريتي:
تحقيق بر مبنای فايده و غایت به دو دسته تقسيم می‌شود: تحقيق بنيادي و تحقيق كاربردي. هدف ما انجام تحقيقات كاربردي است كه در راستاي حل يك مسئله يا مشكل بوده است و ويژگي بارز اين نوع تحقيق، دستيابي به نتايجي است كه در تصميمات مديريتي به كار بروند. اين نكته بيانگر اين واقعيت است كه ماحصل انجام تحقيق در اين قسمت ارائه گردد. لذا محققين محترم می‌بایست در اين قسمت پيشنهادات خود را دقيقاً مطابق نتايج يافته هاي تحقيق ارائه نمايند. اين پيشنهادات بايد به طور مستقيم با یافته‌ها و نتايج به دست آمده از تحقيق مرتبط باشند.
- ارائه پيشنهادات براي تحقيقات آينده:
در اين قسمت می‌بایست پيشنهاداتي مفيد و مؤثر براي محققين آينده كه علاقه‌مند به انجام تحقيق در اين زمینه‌اند ارائه شود. اين قسمت می‌بایست دربرگيرنده پرسش‌های پژوهشي مرتبط با موضوع تحقيق باشد كه در فرآيند پژوهش براي پژوهشگر به عنوان پرسش‌ها يا موضوع‌های پژوهشي جديد مطرح شده‌اند. اين دسته از پيشنهادات، پژوهشگران آينده را به انجام برخي پژوهش‌های علمي بر می‌انگیزاند.

دانلود نمونه فصل چهارم پایان نامه با SPSS

مطالب مرتبط

تحلیل آماری پایان نامه

اصول و مبانی اولیه روش تحقیق

فرآیندهای انجام تحقیق علمی

تعریف متغیر و انواع آن

تحلیل داده های آماری (تحلیل همبستگی و رگرسیون و آزمون های ناپارمتریک و ...) با نرم افزار spss

تحلیل عاملی تاییدی و مدل معادلات ساختاری با نرم افزارهای LISRELو AMOS

شناسایی و اولویت بندی شاخص ها به کمک روش های تصمیم گیری چند معیاره مانند AHP و ANP

شناسایی روابط درونی میان شاخص ها با استفاده از روش DEMATEL

اولویت بندی گزینه ها با استفاده از روش هایTOPSIS و VIKOR

محاسبه میزان کارایی واحدها با استفاده از روش تحلیل پوششی داده هاDEA 

روش های فرا ابتکاری مانند الگوریتم ژنتیک، شبکه های عصبی و ...

انجام پروژه های داده کاوی با نرم افزارهای Rapid Miner و ...

Top