نمونه فصل چهارم پایان نامه با لیزرل

در این فصل داده های گردآوری شده از طریق پرسشنامه با استفاده از تکنیک های مناسب آماری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته شده است و با استفاده از تکنیک های آمار توصیفی و استنباطی نتایج حاصل ارائه می گردد.

عنوان: نمونه فصل چهارم پایان نامه با لیزرل

فرمت: word

قیمت: 5.000 تومان

فهرست مطالب فصل چهارم

1-4- مقدمه

2-4- ویژگی های عمومی پاسخ دهندگان

3-4- آمار توصیفی متغیرهای تحقیق

4-4- مدلیابی معادلات ساختاری ابزارهای تحقیق

5-4- مدل نهاییروابط بین متغیرها و بررسی فرضیات تحقیق

 

دانلود نمونه فصل چهارم پایان نامه با لیزرل

                                         قیمت فقط 5.000 تومان

تحلیل داده های آماری (تحلیل همبستگی و رگرسیون و آزمون های ناپارمتریک و ...) با نرم افزار spss

تحلیل عاملی تاییدی و مدل معادلات ساختاری با نرم افزارهای LISRELو AMOS

شناسایی و اولویت بندی شاخص ها به کمک روش های تصمیم گیری چند معیاره مانند AHP و ANP

شناسایی روابط درونی میان شاخص ها با استفاده از روش DEMATEL

اولویت بندی گزینه ها با استفاده از روش هایTOPSIS و VIKOR

محاسبه میزان کارایی واحدها با استفاده از روش تحلیل پوششی داده هاDEA 

روش های فرا ابتکاری مانند الگوریتم ژنتیک، شبکه های عصبی و ...

انجام پروژه های داده کاوی با نرم افزارهای Rapid Miner و ...

Top