محاسبه حجم نمونه با جدول مورگان:

یکی از پرکاربردترین و بهترین روش‌های محاسبه حجم نمونه استفاده از جدول مورگان است. جدول مورگان بر اساس يك فرمول خاص تهیه شده و می‌تواند با داشتن حجم جامعه، مقدار نمونه لازم را بدون استفاده از فرمول، از این جدول معلوم کنید. نکته‌قابل تامل و مهم اینست که تمامی اعداد حاصل شده در این جدول با فرمول کوکران همخوانی دارد و در واقع در جدول مورگان یکسری اعداد مهم گردآوری شده است.
همچنین در این جدول S برابر با مقدار جامعه آماری و N حجم نمونه می‌باشد.

دانلود نمونه فصل چهارم پایان نامه با SPSS

مطالب مرتبط

تحلیل آماری پایان نامه
اصول و مبانی اولیه روش تحقیق
تعریف متغیر و انواع آن
تشریح بخش های مختلف پایان نامه و نحوه نگارش آن

تحلیل داده های آماری (تحلیل همبستگی و رگرسیون و آزمون های ناپارمتریک و ...) با نرم افزار spss

تحلیل عاملی تاییدی و مدل معادلات ساختاری با نرم افزارهای LISRELو AMOS

شناسایی و اولویت بندی شاخص ها به کمک روش های تصمیم گیری چند معیاره مانند AHP و ANP

شناسایی روابط درونی میان شاخص ها با استفاده از روش DEMATEL

اولویت بندی گزینه ها با استفاده از روش هایTOPSIS و VIKOR

محاسبه میزان کارایی واحدها با استفاده از روش تحلیل پوششی داده هاDEA 

روش های فرا ابتکاری مانند الگوریتم ژنتیک، شبکه های عصبی و ...

انجام پروژه های داده کاوی با نرم افزارهای Rapid Miner و ...

Top