SPSS

بسته نرم افزار آماري براي علوم اجتماعي (SPSS) به عنوان يكي از نرم افزارهاي قدرتمند درتجزيه و تحليل هاي آماري چندين سال است كه در تحقيقات دانشگاهي و صنعتي مورد استفاده قرار مي گيرد، ولي متاسفانه همواره فقدان يك مجموعه جامع كه به بررسي كامل اين نرم افزار پرداخته باشد به چشم مي خورد. اين نرم افزار يكي از نرم افزارهاي تخصصي آمار مي باشد و بيشتر به بحث هاي آماري در حيطه ي علوم اجتماعي، روانشناسي، علوم رفتاري و مي پردازد .
قابليت هاي آن به شرح زير است:
تهيه خلاصه هاي آماري مانند گراف ها، جداول ، آماره ها و
انواع توابع رياضي مانند قدر مطلق، تابع علامت، لگاريتم، توابع مثلثاتي و
تهيه انواع جداول سفارشي مانند جداول فراواني، فراواني تجمعي، درصد فراواني و
انواع توزيع هاي آماري شامل توزيع هاي گسسته و پيوسته
تهيه انواع طرح هاي آماري
انجام آناليز واريانس يك طرفه، دوطرفه، چندطرفه و آناليز كوواريانس
تكنيك هاي تجزيه و تحليل سري هاي زماني
ايجاد داده هاي تصادفي و پيوسته
محاسبه انواع آماره هاي توصيفي
انواع آزمون هاي مرتبط با مقايسه ميانگين بين دو يا چند جامعه مستقل و وابسته
قابليت مبادله اطلاعات با نرم افزارهاي ديگر
برازش انواع مختلف رگرسيون

ليزرل

در بسياري از تحقيقات علوم انساني، همواره برخي از متغيرها، متغير وابسته و برخي ديگر متغير مستقل مي باشند. براي كشف روابط مختلف در موضوع مورد مطالعه، مي توان از روش تحليل مسير استفاده نمود كه در آن از مجموعه ي متغيرها يك مدل علّي پديدار مي شود كه رابطه ي بين متغيرها و يا وابسته بودن هريك از آن ها نسبت به هم در اين مدل مشخص است. در تحليل مسير ممكن است از قبل پيش فرضي نسبت به ترتيب تأثير متغيرها (مدل علّي) داشته باشيم و درصدد باشيم تا اين مدل را تأييد، اصلاح، يا رد نماييم، و يا اينكه از قبل پيش فرضي نداشته و مي خواهيم به كمك ميزان همبستگي متغيرها نسبت به يكديگر، يك مدل علّي به وجود آوريم. در هر دو صورت با استفاده از روش تحليل مسير مي توان مدل علّي روابط بين متغيرها را به دست آورد، هر چند براي تحليل مسير در نرم افزار اس پي اس اسراه ويژه و اختصاصي تعبيه نشده است، اما از طريق تحليل رگرسيون 1 طي چند مرحله مي توان به تحليل مسير پرداخت و يا از نرم افزارهايي مانند استتيستيكاكه در آن روش خاصي براي تحليل مسير و به دست آوردن مدل علّي و نيز دياگرام مسير وجود دارد، بهره گرفت. با اين حال به دليل برخي محدوديت ها در نرم افزارهاي نام برده براي تحليل مسير، نرم افزار ديگري به نام ليزرل پديد آمده كه قادر است روابط يكپارچه و متعامل بين متغيرها را در قالب معادلات رگرسيون ساختاري مورد بررسي قرار داده و در نهايت مدلي علّي ارائه نمايد.

Minitab

اين نرم افزار براي نخستين بار در پنسيلوانياي آمريكا نوشته شده است كه داراي قابليت هاي شگفت انگيز در تجزيه و تحليل داده هاست. استفاده ساده و كاربرد زياد و اجراي فرمان ها از طريق منوها و نوشتن دستورات در محيطsession  از خصوصيات آن مي باشد.
Minitab با داشتن خروجي هاي بسيار دقيق و مناسب (در حد هزارم اعشار) در زمينه هايي از قبيل آمار توصيفي، رگرسيون، روش هاي چند متغيره پيوسته و گسسته، طرح آزمايش ها، سري هاي زماني، كنترل كيفيت آماري و كاربرد دارد، و از همه مهم تر اينكه Minitab داراي اين ويژگي است كه با داشتن يك راهنماي قوي و مناسب امكان دستيابي به منوها را تسهيل مي نمايد .همچنين مي توان براي اجراي فرمان هايي كه در منو موجود نيست، يك ماكروي كوچك نوشت و آن را اجرا كرد.
قابليت هاي اين نرم افزار عبارتند از:
احتمالات و توزيع هاي گسسته و پيوسته
شبيه سازي داده هاي تصادفي بر پايه توزيع هاي مختلف
آمار توصيفي
روش هاي گرافيكي جهت تشريح داده ها
تخمين هاي نقطه اي و فاصله اي و برآورد آماره هاي مربوطه
آناليز واريانس و تجزيه و تحليل مقادير باقيمانده و بررسي اثرپذيري حاصل از عوامل مختلف بر نمونه هاي جمع آوري شده
ابزارهاي تجزيه و تحليل سيستم هاي اندازه گيري
آزمون هاي ناپارامتري حول جوامع با پارامترها و توزيع نامشخص
پيش بيني و پيش گيري بر پايه رگرسيون خطي و سري هاي زماني
ابزارهاي كنترل كيفيت آماري شامل نمودار پارتو، نمودار علت و معلول، نمودار دنباله، نمودار چند متغير، نمودار متقارن و نمودارهاي كنترل
ابزارهاي طراحي و تحليل طرح هاي آزمايشي
ابزار تعيين اندازه ي نمونه و قدرت آزمون
ابزارهاي آناليز بقا و قابليت اطمينان
آناليزهاي چند متغيره
علاوه بر موارد ياد شده در بالا كه مربوط به مباحث علمي نرم افزار بود، از ديگر قابليت هاي نرم افزاري Minitab مي توان به موارد زير اشاره كرد:
ارتباط با ديگر نرم افزارها خصوصاً نرم افزارهاي بانك اطلاعاتي (ODBC)
اعمال توابع محاسباتي و رياضي و نيز امكان كاركردن با داده ها از جمله رتبه بندي، مرتب كردن و فيلتركردن داده ها، ادغام كردن كاربرگ ها و.
راهنمايي تحت عنوان) Stat Guide راهنماي آماري( که كليه مباحث آماري موجود در اين نسخه را به صورت آن لايندر اختيار كاربر قرار مي دهد.
تعريف فايلي تحت عنوان» پروژه «كه چندين كاربرگ، نمودار، تحليل هاي آماري جدا و قالب بندي شده را در يك فايل پروژه ذخيره مي كند و با Project Manager  کار مديريت آن ها را دنبال مي كند .
نرم افزار Minitab در مقايسه با نرم افزارهاي مشابه از نظر توانايي نرم افزاري در حد معمول و متعادل است، ولي از آنجا كه كار با نرم افزار و ورود اطلاعات و مديريت آن ها نسبتاً ساده است به عنوان يك نرم افزار كاربر پسند به شمار مي رود و در صنعت استفاده از آن به وفور مشاهده مي گردد.

SAS

اين نرم افزار يك نرم افزار قوي براي انواع تجزيه و تحليل هاي آماري و غيرآماري است .با اين نرم افزار تجزيه و تحليل هاي زير امكان پذير است: سري هاي زماني، انواع مدل هاي خطي و غيرخطي، روش هاي چند متغيره پيوسته و گسسته آماري، كنترل كيفيت آماري، آمار توصيفي و انواع تحليل هاي گرافيكي و نموداري، انواع تحليل هاي ماتريسي، تحقيق در عمليات و؛ اما استفاده از اين نرم افزار در تحليل اثرات ساده و عوامل درون -آزمودني ها (درون گروهي) داراي مشكلاتي نيز مي باشد. اين نرم افزار به گونه اي طراحي شده است كه براي همه كاربران در همه سطوح اعم از مبتدي و پيشرفته، قابل استفاده است.
بر خلاف نرم افزارهاي ديگر مانند Minitab و SPSS كه ارتباط كاربر با نرم افزار از طريق منو ها و جعبه هاي محاوره اي صو رت مي گيرد،SAS احتياج به برنامه نويسي دارد.البته اين برنامه نويسي براي سطوح مقدماتي از تعدادي دستور ساده براي معرفي و فراخواني پروسيجرهاي مورد نظر تشكيل شده است .براي سطوح بالاتر، SAS  امكانات يك زبان برنامه نويسي پيشرفته را داراست و مي توان براي مواردي كه پروسيجر در SAS  وجود ندارد، برنامه آن را نوشت.

دانلود نمونه فصل چهارم پایان نامه با SSPS

مطالب مرتبط

تحلیل آماری پایان نامه
آزمون های مهم در spss
مفاهیم همبستگی
مفاهیم رگرسیون
آزمون رگرسیون با SPSS
آزمون های ناپارامتریک در SPSS

تحلیل داده های آماری (تحلیل همبستگی و رگرسیون و آزمون های ناپارمتریک و ...) با نرم افزار spss

تحلیل عاملی تاییدی و مدل معادلات ساختاری با نرم افزارهای LISRELو AMOS

شناسایی و اولویت بندی شاخص ها به کمک روش های تصمیم گیری چند معیاره مانند AHP و ANP

شناسایی روابط درونی میان شاخص ها با استفاده از روش DEMATEL

اولویت بندی گزینه ها با استفاده از روش هایTOPSIS و VIKOR

محاسبه میزان کارایی واحدها با استفاده از روش تحلیل پوششی داده هاDEA 

روش های فرا ابتکاری مانند الگوریتم ژنتیک، شبکه های عصبی و ...

انجام پروژه های داده کاوی با نرم افزارهای Rapid Miner و ...

Top