مسیر سایت : خانه تحلیل داده ها تحلیل آماری

-آزمون t یک نمونه ای

-آزمون دوجمله ای

-آزمون t زوجی

-آزمون تحلیل واریانس ANOVA  

-آزمون تصادفی بودن

-آزمون نرمال بودن

-آزمون استقلال خی-دو

 

راهنمای مشاوره و خدمات مرکز علوم مدیریت آریا مدیر

انجام تحلیل فصل چهارم پایان نامه و مقالات    

انجام تحلیل داده های آماری با نرم افزار spss

انجام تحلیل عاملی تاییدی و مدل معادلات ساختاری با نرم افزارهای LISREL وAMOS 

اولویت بندی شاخص ها به کمک روش های تصمیم گیری چند معیاره مانند AHP و ANP

شناسایی روابط درونی میان شاخص ها با استفاده از روش DEMATEL

اولویت بندی گزینه ها با استفاده از روش های TOPSIS و VIKOR

روش های فرا ابتکاری مانند الگوریتم ژنتیک، شبکه های عصبی