مقدمه

وقتی شما صفت‌های متعددی از یک جمعیت را مطالعه می‌کنید ممکن است بخواهید بدانید بین این صفت‌ها رابطه‌ای وجود دارد یا خیر؟ مثلاً می‌دانیم بطور معمول بین قد و وزن افراد در یک جامعه رابطه مستقیم وجود دارد. یعنی اشخاص بلند قد وزن بیشتری نسبت به افراد کوتاه قد دارند. در چنین حالتی می‌گویند بین قد و وزن همبستگی وجود دارد.
بر حسب اينكه متغيرها كمي يا كيفي باشند، انواع متفاوتي از همبستگي‌ها وجود دارند كه در ادامه به بعضي از آن ها اشاره خواهيم كرد. 
بررسي فرايند همبستگي را ابتدا با برآورد ميزان همبستگي بين دو متغير به كمك نمونه انجام مي دهيم سپس معادله همبستگي (خط رگرسيون) را به روش كمترين مربعات خطا برآورد مي كنيم و در نهايت با داشتن معادله خط رگرسيون خواهيم توانست مقاديرy را پيش بيني كنيم.

ضريب همبستگي

ضريب همبستگي شاخصي است كه ميزان رابطه بين متغيرها را نشان مي‌دهد. يك ملاك مناسب براي تعيين همبستگي دو متغير كمي ضريب همبستگي پيرسن است كه در جامعه آن را با و در نمونه آن را با rxy نشان مي‌دهيم.

 

 

rxy برآوردي نقطه‌اي از است.

ضريب همبستگي همواره بين منفي يك و يك است.1≥rxy ≥1-

بر حسب اينكه مقدار ضريب همبستگي مثبت، منفي يا صفر باشد مي توان نتيجه را به صورت زير بيان كرد:


مثلا همبستگي بین دو متغير قد و وزن مثبت و مستقیم ولي همبستگي بین دو متغير سن و ايمني بدن، همبستگی معکوس یا منفی است.
براي محاسبه ميزان همبستگي بين دو متغير، كافي است يك نمونه n تايي از هركدام از متغيرها داشته باشيم. سپس با قرار دادن داده‌ها در فرمول ضريب همبستگي نمونه، ميزان همبستگي دو متغير را بدست آوريم.

 

هر يك از اجزائ فرمول ضريب همبستگي نمونه به صورت زیر محاسبه مي شوند:

 

نمودار پراکنش

اگر هر يك از متغيرهاي x و را روي يكي از محورهاي مختصات قرار دهيم و نقاط توام آن ها را در صفحه مشخص نماييم مي‌توان تصوير بهتري از رابطه آن ها را مشاهده كرد. به اين نمودار، نمودار پراكنش مي گويند.

در مطالعه ارتباط بین دو متغیر باید بین مفهوم همبستگی و رابطه علت و معلولی بین آن ها تفاوت گذاشت.
مثال: با توجه به داده هاي جدول زير بررسي كنيد آيا بين تعداد سيگار و ساعات خواب افراد سيگاري رابطه وجود دارد؟ 
(x = تعداد سيگار و Y = ساعات خواب است.)

 

 

حل: كافي است ضريب همبستگي را براي داده هاي فوق به دست آوريم.

 

 

 

 

 

 

 

با اين نتيجه بين تعداد سيگار و ساعات خواب رابطه معكوس وجود دارد.

مثال: با توجه به اطلاعات جدول زير؛ آيا بين دو متغير رابطه معنی داری وجود دارد؟

 

 

 

 

 

 

 

-آزمون همبستگی پیرسون

-آزمون همبستگی اسپیرمن

-آزمون همبستگی تاوکندال

دانلود نمونه فصل چهارم پایان نامه با SPSS

مطالب مرتبط

تحلیل آماری پایان نامه

آزمون های مهم در spss

نرم افزارهای تحلیلی رایج در مدیریت

مفاهیم رگرسیون

آزمون رگرسیون با SPSS

آزمون های ناپارامتریک در SPSS

تحلیل داده های آماری (تحلیل همبستگی و رگرسیون و آزمون های ناپارمتریک و ...) با نرم افزار spss

تحلیل عاملی تاییدی و مدل معادلات ساختاری با نرم افزارهای LISRELو AMOS

شناسایی و اولویت بندی شاخص ها به کمک روش های تصمیم گیری چند معیاره مانند AHP و ANP

شناسایی روابط درونی میان شاخص ها با استفاده از روش DEMATEL

اولویت بندی گزینه ها با استفاده از روش هایTOPSIS و VIKOR

محاسبه میزان کارایی واحدها با استفاده از روش تحلیل پوششی داده هاDEA 

روش های فرا ابتکاری مانند الگوریتم ژنتیک، شبکه های عصبی و ...

انجام پروژه های داده کاوی با نرم افزارهای Rapid Miner و ...

Top