مسیر سایت : خانه تحلیل داده ها تحلیل آماری

رگرسیون

در صورتی که بین متغیرها رابطه وجود داشته باشد، می توان آن را با الگوهای ریاضی بیان کرد. معمولا چنین الگویی ممکن است از نوع خطی یا غیر خطی باشد. اگر بتوان الگوی همبستگی را به صورت یک معادله خط نوشت، به آن معادله رگرسیون خطي می‌گویند.
هدف: در رگرسیون هدف آن است که با استفاده از معادله رگرسیون و به کمک يك نمونه تصادفي و بعضی روش های آماری، رفتار متغیر وابسته را با آگاهی از مقادیر و مشخصات متغیرهای مستقل، پیش بینی کنیم. 
در رگرسیون خطی ساده اگرy را متغیر وابسته و x را متغیر مستقل در نظر بگیریم، می‌توان معادله خط رگرسیون را به صورت زیر نوشت:Y = aX + b
در اين معادلهa  و b را پارامترهاي خط گفته و مانند هر پارامتر ديگري مي توان آن ها را برآورد كرد. 
برآورد كردن پارامترهاي خط رگرسيون: روش هاي متفاوتي براي برآورد كردن دو پارامترa و b وجود دارد. يكي از اين روش ها، روش «كمترين مربعات خطا» است كه در آن اين دو پارامتر به روش زير برآورد مي‌شود:


مثال: با توجه به داده هاي جدول زير، بررسي انجام شده نشان داد بين تعداد سيگار و ساعات خواب افراد سيگاري رابطه وجود دارد. معادله خط رگرسيون را به دست آوريد. 
(x= تعداد سيگار متغير مستقل و Y=ساعات خواب متغير وابسته است)

 

حل: با توجه به داده هاي فوق پارامترهاي خط رگرسيون را برآورد كرده و معادله خط را مي نويسيم.


 

 

 

معادله خط رگرسيون به اين صورت است: y = -0/8x + 8/6
در رگرسیون هدف آن است که با استفاده از معادله خط رگرسیون رفتار متغیر وابسته را با آگاهی از مقادیر و مشخصات متغیرهای مستقل، پیش بینی کنیم. 

مثال: با توجه به نتايج مثال قبل معادله خط رگرسيون را به صورت زير دست آورده‌ايم:
در صورتي كه فرد سيگاري روزي x=7 سيگار استعمال كند، چه مدت خواب براي او پيش بيني مي‌كنيد. 3/8 +y=0/8x  
(x =تعداد سيگار متغير مستقل و Y=ساعات خواب متغير وابسته است)
حل: باقرار دادن مقدار x=7 در معادله خط رگرسيون داريم: 2/9 = 3/8 + (7)y = -0/8

 


دانلود نمونه فصل چهارم پایان نامه با SPSS


مطالب مرتبط

تحلیل آماری پایان نامه

آزمون های مهم در spss

نرم افزارهای تحلیلی رایج در مدیریت

مفاهیم همبستگی

آزمون رگرسیون با SPSS

آزمون های ناپارامتریک در SPSS

 

راهنمای مشاوره و خدمات مرکز علوم مدیریت آریا مدیر

انجام تحلیل فصل چهارم پایان نامه و مقالات    

انجام تحلیل داده های آماری با نرم افزار spss

انجام تحلیل عاملی تاییدی و مدل معادلات ساختاری با نرم افزارهای LISREL وAMOS 

اولویت بندی شاخص ها به کمک روش های تصمیم گیری چند معیاره مانند AHP و ANP

شناسایی روابط درونی میان شاخص ها با استفاده از روش DEMATEL

اولویت بندی گزینه ها با استفاده از روش های TOPSIS و VIKOR

روش های فرا ابتکاری مانند الگوریتم ژنتیک، شبکه های عصبی