مسیر سایت : خانه تحلیل داده ها تحلیل آماری

آزمون های ناپارامتریک در SPSS

-آزمون من-ويتني (Mann-Whithney)

-آزمون مك نمار

-آزمون ویلکاکسون (آزمون آماری ناپارامتری مقایسه دو گروه وابسته(

-آزمون فریدمن

-آزمون كلموگروف-اسميرونوف (K-S)

-آزمون كروسكال واليس

 

راهنمای مشاوره و خدمات مرکز علوم مدیریت آریا مدیر

انجام تحلیل فصل چهارم پایان نامه و مقالات    

انجام تحلیل داده های آماری با نرم افزار spss

انجام تحلیل عاملی تاییدی و مدل معادلات ساختاری با نرم افزارهای LISREL وAMOS 

اولویت بندی شاخص ها به کمک روش های تصمیم گیری چند معیاره مانند AHP و ANP

شناسایی روابط درونی میان شاخص ها با استفاده از روش DEMATEL

اولویت بندی گزینه ها با استفاده از روش های TOPSIS و VIKOR

روش های فرا ابتکاری مانند الگوریتم ژنتیک، شبکه های عصبی