تحلیل آماری پایان نامه

یکی از ویژگی های متمایز سایت آریا مدیر این است که محققان و دانشجویان می تواننند با مطالعه مطالب جامع و مختلف این سایت تمامی مراحل انجام یک پایان نامه را انجام دهند. با این حال مرکز علوم مدیریت آریا مدیر با بهره گیری از تجربیات چندین ساله تیم تخصصی خود و انجام پروژه های سازمانی و دانشجویی، آمادگی دارد تا در زمینه های تخصصی زیر در انجام تحلیل آماری، یاری رسان شما پژوهشگران گرامی باشد.

تحلیل داده های آماری (تحلیل همبستگی و رگرسیون و آزمون های ناپارمتریک و ...) با نرم افزار spss

تحلیل عاملی تاییدی و مدل معادلات ساختاری با نرم افزارهایLISRELوAMOS

شناسایی و اولویت بندی شاخص ها به کمک روش های تصمیم گیری چند معیاره مانندAHP و ANP

شناسایی روابط درونی میان شاخص ها با استفاده از روشDEMATEL

اولویت بندی گزینه ها با استفاده از روش هایTOPSIS و VIKOR

محاسبه میزان کارایی واحدها با استفاده از روش تحلیل پوششی داده هاDEA

روش های فرا ابتکاری مانند الگوریتم ژنتیک، شبکه های عصبی و ...

انجام پروژه های داده کاوی با نرم افزارهای Rapid Miner و ...


مطالب مرتبط

اصول و مبانی اولیه روش تحقیق
تشریح بخش های مختلف پایان نامه و نحوه نگارش آن
اصول طراحی پرسشنامه
آزمون های مهم در)spss آزمون تی تک نمونه ای، تی زوجی و (...
آزمون رگرسیون با SPSS
آزمون های ناپارامتریک در spss
آموزش مدل تحلیل سلسله مراتبی AHP
آموزش تکنیک تحلیل شبکه ANP
تصمیم گیری چند معیاره

تحلیل داده های آماری (تحلیل همبستگی و رگرسیون و آزمون های ناپارمتریک و ...) با نرم افزار spss

تحلیل عاملی تاییدی و مدل معادلات ساختاری با نرم افزارهای LISRELو AMOS

شناسایی و اولویت بندی شاخص ها به کمک روش های تصمیم گیری چند معیاره مانند AHP و ANP

شناسایی روابط درونی میان شاخص ها با استفاده از روش DEMATEL

اولویت بندی گزینه ها با استفاده از روش هایTOPSIS و VIKOR

محاسبه میزان کارایی واحدها با استفاده از روش تحلیل پوششی داده هاDEA 

روش های فرا ابتکاری مانند الگوریتم ژنتیک، شبکه های عصبی و ...

انجام پروژه های داده کاوی با نرم افزارهای Rapid Miner و ...

Top