مسیر سایت : خانه تحلیل داده ها تحلیل آماری

رگرسیون لجستیک

در مباحث مربوط به رگرسیون اغلب بحث بر یر یافتن رابطه بین متغیر وابسته و مجموعه ای از متغیرهای مستقل است. در بسیاری از پژوهش ها متغیر وابسته دوحالتی است یعنی پاسخ ها تنها دو حالت وجود یا عدم وجود رابطه است یعنی متغیر وابسته ما اسمی می باشد که در این صورت از رگرسیون لجستیک استفاده کنیم. لجستیک احتمال صفر یا یک شدن رابطه یا همان عدم وجود و وجود رابطه را نشان می دهد و برپایه ی کای دو می باشد.

نسبت برتری: در عمل نسیتی است بین احتمال تجربه یک واقعه تقسیم بر عدم تجربه آن. بازده احتمالی در اینجا صفر تا 1 می باشد اگر کمتر از 5/0 شد احتمال وقوع وجود ندارد اگر بیشتر از 5/0 شد احتمال وقوع وجود دارد.
مثال: احتمال ابتلا به سرطان ریه را بررسی می کنیم احتمال ابتلا به سرطان یک متغیر دو وجهی که کد 1 : مبتلا و کد 0: سالم یا عدم ابتلا می باشد. از 50 نفر 10 نفر مبتلا و 40 نفر سالم اند.
احتمال ابتلا:50/10
احتمال سالم ماندن: 50/40
نسبت برتری ابتلا شدن به سالم ماندن: 0.25
حکم کلی: این واقعه به وقوع نمی پیوندد چون کمتر از 5/0 می باشد.
حال متغیر سیگار کشیدن/نکشیدن را به عنوان یک متغیر اسمی تاثیرگذار وارد می کنیم.
اگر یک شد در ابتلا به سرطان نقشی ندارد. اگر 2/1 شد احتمال ابتلا به سرطان برای سیگاری های 2/1 برابر غیرسیگاری هاست.
احتمال ابتلا برای سیگاری ها: 0.75/0.25
احتمال ابتلا برای غیر سیگاری ها: 0.90/0.10
بنابراین احتمال ابتلا برای سیگاری ها 3 برابر غیر سیگاری هاست.
حال می رسیم به پیش بینی که باید جایگاه افراد را بدرستی مشخص کنیم. پیش بینی در لجستیک بدین معنی است که آیا می شود با استفاده از یکسری متغیرها جایگاه و ... موقعیت افراد را بدرستی پیش بینی کرد؟ متغیر پیش بین(مستقل) جایگاه افراد را نشان می دهند این اطلاعات در Spss     در جدولی تحت عنوان classification table می آید.

منبع: کتاب آمار پیشرفته در علوم اجتماعی(دکتر توکل آقایاری)

مطالب مزتبط:

تحلیل آماری پایان نامه
نرم افزارهای تحلیلی رایج در مدیریت
آزمون های مهم در spss (آزمون تی تک نمونه ای، تی زوجی و ...)
مفاهیم همبستگی
مفاهیم رگرسیون
آزمون رگرسیون با SPSS
آزمون های ناپارامتریک در SPSS

 

راهنمای مشاوره و خدمات مرکز علوم مدیریت آریا مدیر

انجام تحلیل فصل چهارم پایان نامه و مقالات    

انجام تحلیل داده های آماری با نرم افزار spss

انجام تحلیل عاملی تاییدی و مدل معادلات ساختاری با نرم افزارهای LISREL وAMOS 

اولویت بندی شاخص ها به کمک روش های تصمیم گیری چند معیاره مانند AHP و ANP

شناسایی روابط درونی میان شاخص ها با استفاده از روش DEMATEL

اولویت بندی گزینه ها با استفاده از روش های TOPSIS و VIKOR

روش های فرا ابتکاری مانند الگوریتم ژنتیک، شبکه های عصبی