رگرسیون لجستیک

در مباحث مربوط به رگرسیون اغلب بحث بر یر یافتن رابطه بین متغیر وابسته و مجموعه ای از متغیرهای مستقل است. در بسیاری از پژوهش ها متغیر وابسته دوحالتی است یعنی پاسخ ها تنها دو حالت وجود یا عدم وجود رابطه است یعنی متغیر وابسته ما اسمی می باشد که در این صورت از رگرسیون لجستیک استفاده کنیم. لجستیک احتمال صفر یا یک شدن رابطه یا همان عدم وجود و وجود رابطه را نشان می دهد و برپایه ی کای دو می باشد.

نسبت برتری: در عمل نسیتی است بین احتمال تجربه یک واقعه تقسیم بر عدم تجربه آن. بازده احتمالی در اینجا صفر تا 1 می باشد اگر کمتر از 5/0 شد احتمال وقوع وجود ندارد اگر بیشتر از 5/0 شد احتمال وقوع وجود دارد.
مثال: احتمال ابتلا به سرطان ریه را بررسی می کنیم احتمال ابتلا به سرطان یک متغیر دو وجهی که کد 1 : مبتلا و کد 0: سالم یا عدم ابتلا می باشد. از 50 نفر 10 نفر مبتلا و 40 نفر سالم اند.
احتمال ابتلا:50/10
احتمال سالم ماندن: 50/40
نسبت برتری ابتلا شدن به سالم ماندن: 0.25
حکم کلی: این واقعه به وقوع نمی پیوندد چون کمتر از 5/0 می باشد.
حال متغیر سیگار کشیدن/نکشیدن را به عنوان یک متغیر اسمی تاثیرگذار وارد می کنیم.
اگر یک شد در ابتلا به سرطان نقشی ندارد. اگر 2/1 شد احتمال ابتلا به سرطان برای سیگاری های 2/1 برابر غیرسیگاری هاست.
احتمال ابتلا برای سیگاری ها: 0.75/0.25
احتمال ابتلا برای غیر سیگاری ها: 0.90/0.10
بنابراین احتمال ابتلا برای سیگاری ها 3 برابر غیر سیگاری هاست.
حال می رسیم به پیش بینی که باید جایگاه افراد را بدرستی مشخص کنیم. پیش بینی در لجستیک بدین معنی است که آیا می شود با استفاده از یکسری متغیرها جایگاه و ... موقعیت افراد را بدرستی پیش بینی کرد؟ متغیر پیش بین(مستقل) جایگاه افراد را نشان می دهند این اطلاعات درSpss  در جدولی تحت عنوان classification table می آید.

منبع: کتاب آمار پیشرفته در علوم اجتماعی (دکتر توکل آقایاری)

دانلود نمونه فصل چهارم پایان نامه با SPSS

مطالب مرتبط

تحلیل آماری پایان نامه
نرم افزارهای تحلیلی رایج در مدیریت
آزمون های مهم در spss (آزمون تی تک نمونه ای، تی زوجی و ...)
مفاهیم همبستگی
مفاهیم رگرسیون
آزمون رگرسیون با SPSS
آزمون های ناپارامتریک در SPSS

تحلیل داده های آماری (تحلیل همبستگی و رگرسیون و آزمون های ناپارمتریک و ...) با نرم افزار spss

تحلیل عاملی تاییدی و مدل معادلات ساختاری با نرم افزارهای LISRELو AMOS

شناسایی و اولویت بندی شاخص ها به کمک روش های تصمیم گیری چند معیاره مانند AHP و ANP

شناسایی روابط درونی میان شاخص ها با استفاده از روش DEMATEL

اولویت بندی گزینه ها با استفاده از روش هایTOPSIS و VIKOR

محاسبه میزان کارایی واحدها با استفاده از روش تحلیل پوششی داده هاDEA 

روش های فرا ابتکاری مانند الگوریتم ژنتیک، شبکه های عصبی و ...

انجام پروژه های داده کاوی با نرم افزارهای Rapid Miner و ...

Top