مسیر سایت : خانه تحلیل داده ها تحلیل آماری

مدل یابی معادلات ساختاري

مدل معادلات ساختاري و یابه طور اختصارSEM می باشد،از روش هاي جدید آماري و یکی  از قوي ترین روش هاي تجزیه و تحلیل چندمتغیره است که برخی هم به آن تحلیل ساختاري کواریانس و الگوسازي علی اطلاق می کنند. کاربرد اصلی آن در موضوعات چند متغیرهاي است که نمی توان آن ها را به شیوه دو متغیري با در نظر گرفتن هربار یک متغیر مستقل با یک متغیر وابسته انجام داد. تجزیه و تحلیل چندمتغیره به یک سري روش هاي تجزیه و تحلیل اطلاق می شود که ویژگی اصلی آن ها، تجزیه و تحلیل همزمان چند متغیر مستقل با چند متغیر وابسته است.
به عبارت دیگر وقتی شما می خواهید متغیر وابسته خود به عنوان مثال بزه کاري را با متغیرهاي مستقلی همچون انگیزه فردي، روابط خانوادگی، سابقه بزهکاري، موقعیت اجتماعی اقتصادي و از این قبیل پیشبینی کنید بایستی به طراحی یک مدل علی و ارزیابی آن بپردازید که با استفاده از مدلیابی معادلات ساختاري قادر به آن خواهید بود. بنابراین شما در این پژوهش برخی از موارد را به طور مستقیم اندازهگیري می کنید که عموماً همان گویه هاي پرسشنامه است و برخی از موارد را با ترکیب این گویه ها بدست آورده و روابط آنها را میسنجید تا بتوانید مدل نهایی خود را رسم کنید.
مدل معادلات ساختاري یک تحلیل چند متغیري بسیار نیرومند از خانواده رگرسیون چند متغیري و به بیان دقیقتر بسط مدل خطی کلی GLM است که به محقق امکان میدهد مجموعه اي از معادلات رگرسیون را به طور همزمان مورد آزمون قرار دهد. تحلیل مدل معادلات ساختاري را میتوان توسط دو تکنیک انجام داد:
-تحلیل ساختاري کوواریانس یا روابط خطی ساختاري(LISREL)
-حداقل مربعات جزئی(PLS)
تکنیک معادلات ساختاري آمیزه دو تحلیل است:
1.تحلیل عاملی تأییدي
2.تحلیل مسیر- تعمیم تحلیل رگرسیون
منظور از اندازه گیري، سنجش روابط بین متغیرهاي مشاهده شده (گویه های پرسشنامه) و متغیرهاي مکنون (شاخص هاي اصلی مانند: سرمایه انسانی و عملکرد سازمانی و از این نوع) توسط سازه هاي متغیرهاي مکنون (عوامل استخراج شده) است. به بیان دیگر این مدل مشخص می کند که متغیرهاي مکنون چگونه با متغیرهاي قابل مشاهده مرتبط اند و از طریق آن ها سنجیده می شوند و هریک از شاخص ها تا چه حد متضمن مفهوم ابعاد متغیر مکنون هستند.

متغیرهای پنهان و آشکار

در مدل سازی معادلات ساختاری به گویه یا هر متغیری که بتوان آن را مستقیماً سنجید، متغیر آشکار گفته می ­شود و به متغیری که از طریق گویه­ ها مقدار آن سنجیده می­ شود، متغیر پنهان گفته می شود. متغیرهای پنهان به دو دسته متغیرهای بیرونی که متغیرهای است که هیچ پیکان یک سویه­ ای به سمت آن نشانه نرفته است و متغیر درونی عنصری از مدل ساختاری است که حداقل یک پیکان یک سویه به سمت آن نشانه رفته است.

به عنوان مثال در شکل فوق که خروجی یک مدل معادله ساختاری از نرم افزار لیزرل می باشد گرایش ارتباطی و کیفیت ارتباط متغیرهای پنهان می باشند و متغیرهای q6تا q11 متغیرهای قابل مشاهده می باشند.

گردآورنده: مصطفی غیاثی
منبع: مرکز علوم مدیریت آریا مدیر


دانلود فصل چهارم پایان نامه با مدل معادلات ساختاری

 

راهنمای مشاوره و خدمات مرکز علوم مدیریت آریا مدیر

انجام تحلیل فصل چهارم پایان نامه و مقالات    

انجام تحلیل داده های آماری با نرم افزار spss

انجام تحلیل عاملی تاییدی و مدل معادلات ساختاری با نرم افزارهای LISREL وAMOS 

اولویت بندی شاخص ها به کمک روش های تصمیم گیری چند معیاره مانند AHP و ANP

شناسایی روابط درونی میان شاخص ها با استفاده از روش DEMATEL

اولویت بندی گزینه ها با استفاده از روش های TOPSIS و VIKOR

روش های فرا ابتکاری مانند الگوریتم ژنتیک، شبکه های عصبی