آموزش مدل معادلات ساختاری با ذکر یک مثال کاربردی

در پژوهشی هدف اصلی تبیین رابطه هوش هیجانی و مشتری مداری در بین کارکنان می باشد. بر اساس هدف این تحقیق فرضیه اصلی پژوهش اینگونه عنوان شده است:
فرضیه اصلی: با افزایش هوش هیجانی کارکنان، مشتری مداری آنان افزایش می یابد.
با توجه به مباحث مطروحه، مدل مفهومی شکل زیر به منظور بررسی تبیین رابطه هوش هیجانی و مشتری مداری ارائه شده است.

بر اساس مدل تحقیق هوش هیجانی شامل 5 متغیر پنهان خودآگاهی،خود مدیریتی قابل اعتماد بودن، وجدان خودانگیزی، آگاهی اجتماعی و مدیریت ارتباط می باشد.
مدل معادلات ساختاري نهایی براي سنجش رابطه دو عدد از سازه های اصلي تحقيق يعني هوش هیجانی و مشتری مداری استفاده شده است. از آنجا که سازه‌ی هوش هیجانی خود از تعدادي متغير پنهان ديگر تشکيل شده‌اند، ميانگين پاسخ‌هاي بدست آمده به گويه‌هاي هر متغير محاسبه شده و از آن متغير به عنوان يک متغیر قابل مشاهده در مدل نهایی استفاده شده است. مدل نهایی در شکل زیر ارائه شده است. اين مدل با اقتباس از برونداد نرم‌افزار ليزرل ترسيم شده است.

نتايج تائيد ارتباط بین هوش هیجانی و مشتری مداری

براي مدل یابی معادلات ساختاري بار عاملی استاندارد و آمارهt   محاسبه می شود. به طور کلي قاعده زير حاکم است:
قدرت رابطه بين دو عامل(متغیر) به وسیله بار عاملي نشان داده مي‌شود. بار عاملي مقداري بين منفی یک و يک است. اگر بار عاملي کمتر از 0/3 باشد رابطه ضعيف در نظر گرفته شده و از آن صرف‌نظر مي‌شود. بار عاملی بين 0/3 تا 0/6 قابل قبول است و اگر بزرگ‌تر از 0/6 باشد خيلي مطلوب است.
زمانی که همبستگي متغيرها شناسائي گرديد بايد آزمون معناداري صورت گيرد. جهت بررسي معنادار بودن رابطه بين متغيرها از آماره آزمون t يا همان t-value استفاده مي‌شود. چون معناداري در سطح خطاي 0/05 بررسي مي‌شود بنابراين اگر ميزان بارهاي عاملي مشاهده شده با آزمون t-value از 1/96 کوچک‌تر محاسبه شود، رابطه معنادار نيست و در نرم افزار ليزرل با رنگ قرمز نمايش داده خواهد شد.

آماره t-value نتايج ارتباط بین هوش هیجانی و مشتری مداری

همانطور که در شکل های فوق قابل مشاهده است بار عاملي استاندارد سازه هوش هیجانی و مشتری مداری برابر 0/90 بدست آمده است که نشان مي‌دهد اين رابطه بسیار مطلوب است. بار عاملی آماره t نيز 4/92 بدست آمده است که نشان مي‌دهد همبستگي مشاهده شده معنادار است. بنابراين با افزایش هوش هیجانی کارکنان، مشتری مداری آنان افزایش می یابد و فرضیه اصلی تحقیق تایید می‌شود.

گردآورنده: مصطفی غیاثی
منبع: مرکز علوم مدیریت آریا مدیر


دانلود نمونه پایان نامه با مدل معادلا
ت ساختاری

  • تهران
  • 09350579640-09124635768
  • 01152218786
  • این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

فعالیت های اخیر

ارسال پیام

  Mail is not sent.   Your email has been sent.
Top