آموزش نحوه تهیه پرسشنامه AHP

در یک مثال کاربردی فرض کنید هدف یک تحقیق عارضه یابی جذب نیروی انسانی در یک سازمان می باشد. برای این تحقیق چهار معیار اصلی "نظام جذب نیروی انسانی"، "نظام ارزيابي و كشف نيروي انساني"، "نظام توسعه و آموزش نيروي انساني" و "نظام حفظ نيروي انساني" به عنوان شاخص های اصلی گردآوری شده اند.
در اين تحقيق ازمدلAHP  راي طراحي پرسشنامه خبره استفاده مي‌شود و با استفاده از اين مدل اهميت نسبي معيارها با استفاده از اعداد كه اصول AHP است تخمين زده مي شود در جدول زیر نشان داده شده است. براي امتياز دهي مقياس نه درجه ساعتي به صورت زير استفاده مي‌شود.

ارزش گذاري شاخص‌ها نسبت به هم، مقياس نه درجه ساعتی (1980)

پژوهشگران معمولا از طيف پنج نقطه زير استفاده مي‌کنند که ساده‌تر بوده و نتايج يکساني بدست مي‌دهد:

لذا با توجه به منطق روش AHP که براساس مقایسات زوجی می باشد پرسشنامه مثال فوق به صورت زیر تهیه می گردد.

پس از در اختیار قرار دادن این پرسشنامه در اختیار جامعه آماری، فرد پاسخ دهنده به هر معیاری که به نظرش مرجح تر است نمره ای را اختصاص می دهد. به عنوان مثال اگر به نظر پاسخ دهنده معیار "نظام جذب نیروی انسانی" بر معیار "نظام ارزشیابی و کشف نیروی انسانی" کمی مرجح است عدد 3 را علامت می زند.

دانلود آموزش جامع روش AHP با رویکرد پایان نامه نویسی

دانلود آموزش جامع روش ANP با رویکرد پایان نامه نویسی

دانلود 10 نمونه پرسشنامه AHP و ANP فقط 5000 تومان

آموزش مدل تحلیل سلسله مراتبی AHP
دانلود مجموعه مقالات آموزشی AHP
آموزش تکنیک تحلیل شبکه ANP
دانلود مقالات آموزشی ANP
تحلیل آماری پایان نامه

 

تحلیل داده های آماری (تحلیل همبستگی و رگرسیون و آزمون های ناپارمتریک و ...) با نرم افزار spss

تحلیل عاملی تاییدی و مدل معادلات ساختاری با نرم افزارهای LISRELو AMOS

شناسایی و اولویت بندی شاخص ها به کمک روش های تصمیم گیری چند معیاره مانند AHP و ANP

شناسایی روابط درونی میان شاخص ها با استفاده از روش DEMATEL

اولویت بندی گزینه ها با استفاده از روش هایTOPSIS و VIKOR

محاسبه میزان کارایی واحدها با استفاده از روش تحلیل پوششی داده هاDEA 

روش های فرا ابتکاری مانند الگوریتم ژنتیک، شبکه های عصبی و ...

انجام پروژه های داده کاوی با نرم افزارهای Rapid Miner و ...

Top