مسیر سایت : خانه تحلیل داده ها تصمیم گیری چند معیاره پرسشنامه AHP

آموزش نحوه تهیه پرسشنامه AHP

در یک مثال کاربردی فرض کنید هدف یک تحقیق عارضه یابی جذب نیروی انسانی در یک سازمان می باشد. برای این تحقیق چهار معیار اصلی "نظام جذب نیروی انسانی"، "نظام ارزيابي و كشف نيروي انساني"، "نظام توسعه و آموزش نيروي انساني" و "نظام حفظ نيروي انساني" به عنوان شاخص های اصلی گردآوری شده اند.
در اين تحقيق ازمدلAHP  راي طراحي پرسشنامه خبره استفاده مي‌شود و با استفاده از اين مدل اهميت نسبي معيارها با استفاده از اعداد كه اصول AHP است تخمين زده مي شود در جدول زیر نشان داده شده است. براي امتياز دهي مقياس نه درجه ساعتي به صورت زير استفاده مي‌شود.

ارزش گذاري شاخص‌ها نسبت به هم، مقياس نه درجه ساعتی (1980)

پژوهشگران معمولا از طيف پنج نقطه زير استفاده مي‌کنند که ساده‌تر بوده و نتايج يکساني بدست مي‌دهد:

لذا با توجه به منطق روش AHP که براساس مقایسات زوجی می باشد پرسشنامه مثال فوق به صورت زیر تهیه می گردد.

پس از در اختیار قرار دادن این پرسشنامه در اختیار جامعه آماری، فرد پاسخ دهنده به هر معیاری که به نظرش مرجح تر است نمره ای را اختصاص می دهد. به عنوان مثال اگر به نظر پاسخ دهنده معیار "نظام جذب نیروی انسانی" بر معیار "نظام ارزشیابی و کشف نیروی انسانی" کمی مرجح است عدد 3 را علامت می زند.


دانلود آموزش جامع روش AHP با رویکرد پایان نامه نویسی


دانلود 10 نمونه پرسشنامه AHP و ANP فقط 2000 تومان


آموزش مدل تحلیل سلسله مراتبی AHP
دانلود مجموعه مقالات آموزشی AHP
آموزش تکنیک تحلیل شبکه ANP
دانلود مقالات آموزشی ANP
تحلیل آماری پایان نامه
 

راهنمای مشاوره و خدمات مرکز علوم مدیریت آریا مدیر

انجام تحلیل فصل چهارم پایان نامه و مقالات    

انجام تحلیل داده های آماری با نرم افزار spss

انجام تحلیل عاملی تاییدی و مدل معادلات ساختاری با نرم افزارهای LISREL وAMOS 

اولویت بندی شاخص ها به کمک روش های تصمیم گیری چند معیاره مانند AHP و ANP

شناسایی روابط درونی میان شاخص ها با استفاده از روش DEMATEL

اولویت بندی گزینه ها با استفاده از روش های TOPSIS و VIKOR

روش های فرا ابتکاری مانند الگوریتم ژنتیک، شبکه های عصبی