مسیر سایت : خانه تحلیل داده ها تصمیم گیری چند معیاره مقالات AHP

مجموعه مقالات آموزشی تحلیل سلسله مراتبی AHP

مقاله"كاربرد فرآيند تحليل سلسله مراتبي در برنامه ريزي شهري و منطقه‌اي"

در اين مقاله،‏ كاربرد مشخصي از روش AHP در برنامه ريزي شهري و منطقه اي،‏ يعني در انتخاب مكان مناسب براي اسكان مورد بررسي قرار گرفته است. نتايج به دست آمده نشان مي دهد كه روش فرآيند تحليل سلسله مراتبي با توجه به سادگي،‏ انعطاف پذيري،‏ به كارگيري معيارهاي كيفي و كمي به طور هم زمان و نيز قابليت بررسي سازگاري در قضاوت ها مي تواند در بررسي موضوعات مربوط به برنامه ريزي شهري و منطقه اي كاربرد مطلوبي داشته باشد.

لینک دانلود مقاله


مقاله "مدل انتخاب روش اجرایی پروژه با رویکرد روش AHP"

با توجه به حجم کاری و مالی بسیار بالای پروژه های عمرانی بزرگ، انتخاب روش مناسب اجرای پروژه از بین روش های موجود از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است. در این مقاله یک سیستم پشتیبانی تصمیم برای کمک به افراد تصمیم گیرنده برای انتخاب (AHP) به کمک فرایند تحلیل سلسله مراتبی (MCDM) گیری چند معیاره روش بهینه اجرای پروژه ارائه داده شده است.

لینک دانلود مقاله


مقاله " انتخاب پيمانکاران به کمک روش AHP"

در اين مقاله علاوه بر شناسايي شاخص هاي موثر بر انتخاب پيمانکار، ميزان اهميت و اولويت بندي شاخص هاي مزبور با استفاده از مدل AHP در تصميم گيري گروهي تعيين شده و نحوه استفاده از مدل AHP جهت انتخاب مناسب ترين پيمانکار بر اساس شاخص هاي اولويت بندي شده در پروژه موسسه مالي و اعتباري شهرستان لردگان نشان داده شده است.

لینک دانلود مقاله


مقاله "انتخاب آميخته بازاريابي مناسب با استفاده از تکنيک AHP با رويکرد برنامه ريزي استراتژيک بازاريابي"

ين مقاله انتخاب آميخته بازاريابي با رويکرد استراتژيک در نظر مي گيرد که به دنبال ارزيابي هم زمان شرايط فعلي و احتمالي آينده محيط داخلي و خارجي مي باشد، مطالعه در شرکت کاشي مرجان انجام گرفته و با توجه به ساختار مساله از روش فرايند تحليل سلسه مراتبي (AHP) استفاده شده است.

لینک دانلود مقاله


مقاله "ارزیابی نمایندگی های فروش با استفاده از روش تجزیه و تحلیل سلسله مراتبی (AHP)"

در این تحقیق با تعیین معیارهای مهم و موثر مدلی برای ارزیابی متقاضیان نمایندگی فروش ارائه شده است. در تمام مراحل طراحی مدل کارشناسان خبره در امر مدیریت و بازاریابی مشارکت داشته اند. همچنین از روش AHP برای ارزیابی مدل استفاده شده است و در آن معیارهای شناسایی شده در پنج دسته تقسیم بندی و وزن دهی و با محاسبه وضعیت هر معیار برای متقاضی، نتیجه ارزیابی مشخص شده است.

لینک دانلود مقاله


مقاله "خوشه بندی و اولویت بندی رشته های دانشگاهی در ایران با استفاده از روش داده کاوی و AHP"

لینک دانلود مقاله


دانلود آموزش جامع روش AHP با رویکرد پایان نامه نویسی


دانلود 10 نمونه پرسشنامه AHP و ANP فقط 2000 تومان


آموزش تصویری AHP با حل یک مثال کاربردی
نحوه طرحی پرسشنامه تحلیل سلسله مراتبی AHP
دانلود مقالات آموزشی ANP
تحلیل آماری پایان نامه
 

راهنمای مشاوره و خدمات مرکز علوم مدیریت آریا مدیر

انجام تحلیل فصل چهارم پایان نامه و مقالات    

انجام تحلیل داده های آماری با نرم افزار spss

انجام تحلیل عاملی تاییدی و مدل معادلات ساختاری با نرم افزارهای LISREL وAMOS 

اولویت بندی شاخص ها به کمک روش های تصمیم گیری چند معیاره مانند AHP و ANP

شناسایی روابط درونی میان شاخص ها با استفاده از روش DEMATEL

اولویت بندی گزینه ها با استفاده از روش های TOPSIS و VIKOR

روش های فرا ابتکاری مانند الگوریتم ژنتیک، شبکه های عصبی