آموزش کامل روش تحلیل شبکه ANP

AHPمزيت تکنيک به تکنيک ANP در نظر گرفتن روابط دروني ميان معيارها است. چنانچه بين معيارها و زير معيارها روابط دروني وجود داشته باشد با استفاده از ادبيات پژوهش يا مدل‌هاي موجود، روابط دروني شناسائي شده و سپس با استفاده از مقايسه‌هاي زوجي اين روابط نيز وارد مدل مي‌شود.

مدل مفهومي تحقيق با رويکرد ANP و AHP

در اين مدل بردار W21 نشان‌دهنده تاثير هدف پژوهش بر معيارهاي اصلي است. به همين ترتيب بردار W32 نشان‌دهنده تاثير معيارهاي اصلي بر زيرمعيارها است. بنابراين مدل تحقيق از يک ارتباط سلسله مراتبي برخوردار مي‌باشد. اگر روابط دروني معيارها درنظر گرفته نشود از مدل تحليل سلسله مراتبي (AHP) استفاده مي‌شود. اما اگر بين معيارها رابطه متقابل وجود داشته باشد، مدل به صورت شبکه درخواهد آمد. در اين صورت از تکنيک ANP استفاده خواهد شد. ساختار سوپرماتريس اوليه (ناموزون) مدل ANP به صورت زير خواهد بود:

ساختار سوپرماتريس اوليه (ناموزون)

براي تعيين اولويت‌هاي کلي و تبيين روابط بين آن ها، ساختار سوپرماتريس اوليه (ناموزون) تشکيل مي‌شود. بر مبناي نظريه ساعتي، پس از تشکيل سوپرماتريس اوليه، گام بعدي تعيين اولويت است. براي تعيين اولويت از مفهوم نرمال‌سازي و ميانگين موزون استفاده مي‌شود. پس از نرمال کردن از مقادير هر سطر ميانگين موزون گرفته خواهد شد. براي نرمال کردن مقادير بدون استفاده از نرم‌افزار از فرمول زير استفاده مي‌شود:

در اين فرمول rij درايه نرمال شده متناظر با درايه aij در سوپرماتريس اوليه است. البته لازم به توضيح است نظر به گستردگي مطالعه حاضر براي نرمال کردن از نرم‌افزارهاي آماري مربوط استفاده شده است. در نهايت با تشکيل سوپرماتريس حد چنانچه سوپرماتريس تشکيل شده، کل شبکه را درنظرگرفته باشد، يعني تمامي گزينه‌ها در سوپرماتريس لحاظ شده باشند، اولويت زيرمعيارها از ستون مربوط به گزينه‌ها در سوپرماتريس حد نرماليزه قابل حصول است. اگر سوپرماتريس فقط بخشي از شبکه که وابستگي متقابل دارند را شامل شود و گزينه‌ها در سوپر ماتريس در نظر گرفته نشوند، محاسبات بعدي براي تعيين اولويت گزينه‌ها الزامي است. (زبردست، 1388: 82)

دانلود آموزش جامع روش ANP با رویکرد پایان نامه نویسی

دانلود آموزش جامع روش AHP با رویکرد پایان نامه نویسی

 دانلود 10 نمونه پرسشنامه AHP و ANP فقط 5000 تومان

 دانلود آموزش جامع روش دیمتل با رویکرد پایان نامه نویسی

آموزش مدل تحلیل سلسله مراتبی AHP
نحوه طراحی پرسشنامه AHP
نحوه طراحی پرسشنامه AHP
دانلود مقالات آموزشی ANP
تحلیل آماری پایان نامه

تحلیل داده های آماری (تحلیل همبستگی و رگرسیون و آزمون های ناپارمتریک و ...) با نرم افزار spss

تحلیل عاملی تاییدی و مدل معادلات ساختاری با نرم افزارهای LISRELو AMOS

شناسایی و اولویت بندی شاخص ها به کمک روش های تصمیم گیری چند معیاره مانند AHP و ANP

شناسایی روابط درونی میان شاخص ها با استفاده از روش DEMATEL

اولویت بندی گزینه ها با استفاده از روش هایTOPSIS و VIKOR

محاسبه میزان کارایی واحدها با استفاده از روش تحلیل پوششی داده هاDEA 

روش های فرا ابتکاری مانند الگوریتم ژنتیک، شبکه های عصبی و ...

انجام پروژه های داده کاوی با نرم افزارهای Rapid Miner و ...

Top