مسیر سایت : خانه تحلیل داده ها تصمیم گیری چند معیاره مقالات ANP
مجموعه مقالات آموزشی تحلیل شبکه ANP
مقاله "بکارگيري تکنيک ترکيبي از مدل BSC و ANP براي انتخاب بهترين بسته نرم افزاري ERP در صنعت نفت"

با تنوع گسترده نرم افزارهاي دردسترس ERP مشخص كردن بهترين سيستم كه مطابق با خواسته هاي سازمان باشد، كار سختي است. لازمه انتخاب بهترين سيستم ERP انتخاب سيستمي است كه متناسب با اهداف استراتژيك باشند كه در اين مورد كارت امتيازي متوازن مي تواند تصوير كامل و همه جانبه اي از عملكرد اين سيستم ها را در اختيار مديريت قرار دهد. براي انتخاب بهترين سيستم در اين مقاله از تكنيك هاي تصميم گيري چندمعياره استفاده مي شود. در واقع ماهيت پيچيده مسئله و وجود عوامل و شاخص هاي مختلف با وزن هاي متغير ما را به استفاده از رو شهاي تصميم گيري چندمعياره از جمله روش فرآيند تحليل شبكه اي ترغيب كرد.

لینک دانلود مقاله


مقاله "بكارگيري رويكرد تركيبي DEMATEL و ANP براي انتخاب استراتژي مناسب نگهداري و تعميرات (مطالعه موردي: صنعت خودردهاي كار)"

در این مقاله، از روش دلفی و ادبیات تحقیق برای تعیین عوامل موثر بر انتخاب استراتژی مناسب نت، از فرایند تحلیل شبکه که در آن تعاملات سیستماتیک میان معیارها وجود دارد برای انتخای استراتژی مناسب و از روش آزمایشگاه ارزیابی و آزمون تصمیم گیری (DEMATEL) برای تعیین جهت روابط میان معیارها در دو شرکت ایران خودرو دیزل و سایپا دیزل استفاده شده است.

لینک دانلود مقاله


مقاله "ارزيابي شاخص هاي پايداري اجتماعي با استفاده از فرآيند تحليل شبكه (ANP)"

روش تحقيق در اين پژوهش به لحاظ هدف كاربردي و به لحاظ روش تحقيق، توصيفي- تحليلي است. همچنين، روش يافته اندوزي بر اساس مطالعات كتابخانه اي و اسنادي و مصاحبه با كارشناسان و مسوولان بوده است. بر اين اساس، پس از ارزيابي شاخص ها با استفاده از مدل تحليل شبكه به اين نتيجه رسيديم كه عدالت اجتماعي ((EO=0.136، بعد عيني امنيت (OS=0.129) و تعامل اجتماعي (SI=0.107)، به ترتيب، بيشترين وزن و در نتيجه، بيشترين تاثير را در بين شاخص هاي پايداري اجتماعي داشته است.

لینک دانلود مقاله


مقاله "بررسي و ارزيابي اولويت هاي منظر فضاهاي عمومي شهر عسلويه با استفاده از مدل ANP

مدلANP مبتني بر منظر فضاهاي عمومي شهر عسلويه شامل 3 خوشه (معيار/گروه) و 9 گزينه (نود/ زير گروه) با استفاده از نرم افزارSuper Decisions  توليد شد. خروجي هاي مدل به شيوه هاي مختلف متني و نمودارهاي متنوع و قابل تامل براي تمام معيارها و گزينه ها قابل ارايه است. بيشترين و بالاترين اولويت ها منظر فضاهاي عمومي شهر مربوط به نودهاي «هنرهاي ديواري» (با امتياز نرمال شده0.513 ، خوشه اولويت  هاي بصري)، «بازار و خيابان دولت» و در «مبلمان شهري» در خوشه هاي سه گانه داراي رتبه و امتياز بيشتري نسبت به ساير گره ها در هر خوشه ها بوده است. بر اين اساس با مقايسه نتايج خوشه ها و گره ها (نودها)، در خوشه فضاي عمومي «بازار و خيابان دولت» و در خوشه اولويت هاي بصري «هنرهاي ديواري» خيابان جمهوري اسلامي براي تعيين راهبردهاي منظر فضاهاي عمومي شهر عسلويه در اولويت قرار گرفتند.

لینک دانلود مقاله


مقاله "به كارگيري ANP جهت انتخاب بهترين تامين كننده در زنجيره تامين"

فرايند تحليل شبکه اي متدولوژي پيچيده اي است و نسبت به متدولوژي سنتي فرايند تحليل سلسله مراتبي نيازمند مقايسات بيشتري است و تلاش مضاعفي را مي طلبد. براي نشان دادن کاربردي بودن مدل پيشنهادي، موردي به عنوان مثال نيز ارائه شده است.هدف عمده اين مطالعه ارائه نگرشي مفيد به کاربرد فرايند تحليل شبکه اي (که يک متدولوژي تصميم گيري چند معياره است) براي ارزيابي مسائل مربوط به گزينش تامين کننده است.

لینک دانلود مقاله


مقاله "يافتن روابط علي و معلولي و رتبه بندي عوامل بحراني موفقيت و شکست پروژه هاي پياده سازي سيستم هاي اطلاعاتي به کمک ترکيب روش هاي ANP و DEMATEL فازي گروهي"

سيستم هاي اطلاعاتي مانند MRP II و ERP در روان سازي جريان اطلاعات و افزايش کنترل بر داده ها، به سازمان ها کمک شاياني مي کنند. مزيت اصلي اين سيستم ها، بهبود هماهنگي بين بخش هاي مختلف سازمان و افزايش کارآيي در فرآيند ها است. با وجود محاسن بسيار زياد، بسياري از سازمان ها در فرآيند پياده سازي اين سيستم ها با مشکلات فراواني روبه رو مي شوند.

لینک دانلود مقاله


مقاله "به كارگيري تكنيك فرايند تحليل شبك هاي درتحليل نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهديد (مطالعه موردي شركت سهامي بيمه ايران)"

تحليل SWOT به تنهايي يك ابزار تحليلي براي تعيين اهميت فاكتور هاي شناسايي شده و ارزيابي گزينه هاي مختلف استراتژيك بر حسب اين فاكتور ها ارائه نمي كند. به اين دليل تحليل SWOT نقصان ها و كمبود هايي در اندازه گيري و ارزيابي فاكتور ها داراست.

لینک دانلود مقاله


مقاله "ارايه راهكارهاي ارتقاي خدمات الكترونيكي بانك ها با رويكرد BSC ،ANP فازی و TOPSIS فازي (مطالعه موردي: بانك هاي دولتي منتخب استان فارس)"

هدف پژوهش حاضر بررسي كيفيت خدمات الكترونيكي ارايه شده در بانك هاي دولتي منتخب استان فارس با استفاده از مدل كارت امتيازي متوازن و منطق فازي و ارايه راهكارهاي ارتقاي خدمات است. براي اين منظور شاخص هاي ارزيابي خدمات الكترونيك بر اساس ادبيات پژوهش شناسايي و با استفاده از نظر خبرگان در مناظر كارت امتيازي متوازن جانمايي شده است."

لینک دانلود مقاله


مقاله "کاربرد فرآیند تحلیل شبکه ای ANP در برنامه ریزی شهری و منطقه ای"

روش های ارزیابی چند معیاره کاربرد وسیعی در همه علوم از جمله در شهرسازی پیدا کرده اند. روش فرآیند تحلیل شبکه ای (ANP) ارتباطات پیچیده بین و میان عناصر تصمیم را از طریق جایگزینی ساختار سلسله مراتبی با ساختار شبکه ای در نظر می گیرد. در این مقاله فرآیند تحلیل شبکه ای ANP و کاربرد آن در شهرسازی با بکارگیری آن در تعیین سایت مطلوب برای احداث شهرک های صنعتی در یک منطقه مورد بررسی قرار گرفته است.

لینک دانلود مقاله


دانلود 10 نمونه پرسشنامه AHP و ANP فقط 2000 تومان


آموزش تکنیک تحلیل سلسله مراتبی AHP
نحوه طراحی پرسشنامه AHP
دانلود مجموعه مقالات آموزشی AHP
آموزش تکنیک تحلیل شبکه ANP
گردآورنده: مصطفی غیاثی
منبع: مرکز علوم مدیریت آریا مدیر
 

راهنمای مشاوره و خدمات مرکز علوم مدیریت آریا مدیر

انجام تحلیل فصل چهارم پایان نامه و مقالات    

انجام تحلیل داده های آماری با نرم افزار spss

انجام تحلیل عاملی تاییدی و مدل معادلات ساختاری با نرم افزارهای LISREL وAMOS 

اولویت بندی شاخص ها به کمک روش های تصمیم گیری چند معیاره مانند AHP و ANP

شناسایی روابط درونی میان شاخص ها با استفاده از روش DEMATEL

اولویت بندی گزینه ها با استفاده از روش های TOPSIS و VIKOR

روش های فرا ابتکاری مانند الگوریتم ژنتیک، شبکه های عصبی