مجموعه مقالات آموزشی تحلیل شبکه ANP
مقاله "بکارگيري تکنيک ترکيبي از مدل BSC و ANP براي انتخاب بهترين بسته نرم افزاري ERP در صنعت نفت"

با تنوع گسترده نرم افزارهاي دردسترس ERP مشخص كردن بهترين سيستم كه مطابق با خواسته هاي سازمان باشد، كار سختي است. لازمه انتخاب بهترين سيستم ERP انتخاب سيستمي است كه متناسب با اهداف استراتژيك باشند كه در اين مورد كارت امتيازي متوازن مي تواند تصوير كامل و همه جانبه اي از عملكرد اين سيستم ها را در اختيار مديريت قرار دهد. براي انتخاب بهترين سيستم در اين مقاله از تكنيك هاي تصميم گيري چندمعياره استفاده مي شود. در واقع ماهيت پيچيده مسئله و وجود عوامل و شاخص هاي مختلف با وزن هاي متغير ما را به استفاده از رو شهاي تصميم گيري چندمعياره از جمله روش فرآيند تحليل شبكه اي ترغيب كرد.

لینک دانلود مقاله

مقاله "بكارگيري رويكرد تركيبي DEMATEL و ANP براي انتخاب استراتژي مناسب نگهداري و تعميرات (مطالعه موردي: صنعت خودردهاي كار)"

در این مقاله، از روش دلفی و ادبیات تحقیق برای تعیین عوامل موثر بر انتخاب استراتژی مناسب نت، از فرایند تحلیل شبکه که در آن تعاملات سیستماتیک میان معیارها وجود دارد برای انتخای استراتژی مناسب و از روش آزمایشگاه ارزیابی و آزمون تصمیم گیری (DEMATEL) برای تعیین جهت روابط میان معیارها در دو شرکت ایران خودرو دیزل و سایپا دیزل استفاده شده است.

لینک دانلود مقاله

مقاله "ارزيابي شاخص هاي پايداري اجتماعي با استفاده از فرآيند تحليل شبكه (ANP)"

روش تحقيق در اين پژوهش به لحاظ هدف كاربردي و به لحاظ روش تحقيق، توصيفي- تحليلي است. همچنين، روش يافته اندوزي بر اساس مطالعات كتابخانه اي و اسنادي و مصاحبه با كارشناسان و مسوولان بوده است. بر اين اساس، پس از ارزيابي شاخص ها با استفاده از مدل تحليل شبكه به اين نتيجه رسيديم كه عدالت اجتماعي ((EO=0.136، بعد عيني امنيت (OS=0.129) و تعامل اجتماعي (SI=0.107)، به ترتيب، بيشترين وزن و در نتيجه، بيشترين تاثير را در بين شاخص هاي پايداري اجتماعي داشته است.

لینک دانلود مقاله

مقاله "بررسي و ارزيابي اولويت هاي منظر فضاهاي عمومي شهر عسلويه با استفاده از مدل ANP

مدلANP مبتني بر منظر فضاهاي عمومي شهر عسلويه شامل 3 خوشه (معيار/گروه) و 9 گزينه (نود/ زير گروه) با استفاده از نرم افزارSuper Decisions  توليد شد. خروجي هاي مدل به شيوه هاي مختلف متني و نمودارهاي متنوع و قابل تامل براي تمام معيارها و گزينه ها قابل ارايه است. بيشترين و بالاترين اولويت ها منظر فضاهاي عمومي شهر مربوط به نودهاي «هنرهاي ديواري» (با امتياز نرمال شده0.513، خوشه اولويت هاي بصري)، «بازار و خيابان دولت» و در «مبلمان شهري» در خوشه هاي سه گانه داراي رتبه و امتياز بيشتري نسبت به ساير گره ها در هر خوشه ها بوده است. بر اين اساس با مقايسه نتايج خوشه ها و گره ها (نودها)، در خوشه فضاي عمومي «بازار و خيابان دولت» و در خوشه اولويت هاي بصري «هنرهاي ديواري» خيابان جمهوري اسلامي براي تعيين راهبردهاي منظر فضاهاي عمومي شهر عسلويه در اولويت قرار گرفتند.

لینک دانلود مقاله

دانلود آموزش جامع روش ANP با رویکرد پایان نامه نویسی

دانلود آموزش جامع روش AHP با رویکرد پایان نامه نویسی
دانلود 10 نمونه پرسشنامه AHP و ANP فقط 5000 تومان

دانلود آموزش جامع روش دیمتل با رویکرد پایان نامه نویسی

 

آموزش تکنیک تحلیل سلسله مراتبی AHP
نحوه طراحی پرسشنامه AHP
دانلود مجموعه مقالات آموزشی AHP
آموزش تکنیک تحلیل شبکه ANP
گردآورنده: مصطفی غیاثی
منبع: مرکز علوم مدیریت آریا مدیر

تحلیل داده های آماری (تحلیل همبستگی و رگرسیون و آزمون های ناپارمتریک و ...) با نرم افزار spss

تحلیل عاملی تاییدی و مدل معادلات ساختاری با نرم افزارهای LISRELو AMOS

شناسایی و اولویت بندی شاخص ها به کمک روش های تصمیم گیری چند معیاره مانند AHP و ANP

شناسایی روابط درونی میان شاخص ها با استفاده از روش DEMATEL

اولویت بندی گزینه ها با استفاده از روش هایTOPSIS و VIKOR

محاسبه میزان کارایی واحدها با استفاده از روش تحلیل پوششی داده هاDEA 

روش های فرا ابتکاری مانند الگوریتم ژنتیک، شبکه های عصبی و ...

انجام پروژه های داده کاوی با نرم افزارهای Rapid Miner و ...

Top