مجموعه مقالات آموزشی DEMATEL

مقاله "ارزیابی چالش های شرکت های ایرانی در پروژه های نفت و گاز به روش DEMATEL"

در این مقاله پس از مروری کوتاه بر نقش ایران در آینده صنعت نفت و گاز جهان، و تاکید بر ضرورت نگرش سیستمی به عوامل موثر بر موفقیت پروزه ها، چگونگی اجرای شیوه سازماندهی نضام مند (مدل سازی ریاضی)، DEMATEL برای ایجاد ساختاری سلسله مراتبی از چالش های شرکت های ایرانی در پروزه های نفت و گاز معرفی و گام به گام تشریح شده است.

لینک دانلود مقاله

مقاله "انتخاب سبد بهينه پروژه با استفاده از رويكرد تلفيقي DEA/DEMATEL"

يكي از مسائل مهم در مبحث مديريت پروژه، انتخاب سبد بهينه پروژه است. مسئله انتخاب پروژه و فعاليت هاي وابسته به آن، يكي از فعاليت هاي مهم در بسياري از سازمان ها، به ويژه شركت هاي پيمانكاري و شركت هاي پروژه محور عمراني مي باشد.
در اين تحقيق از يك رويكرد تلفيقي كمي و كيفي براي انتخاب سبد بهينه پروژه استفاده مي شود. بدين صورت كه ابتدا با استفاده از تكنيك DEMATEL شاخص هاي مؤثر انتخاب شده و سپس به كمك روش تحليل پوششي داده ها و شاخص هاي شناسايي شده در قسمت قبل، كارايي پروژه هامشخص و رتبه بندي پروژه ها انجام مي شود.

لینک دانلود مقاله

مقاله "ارزيابي توليد ناب با استفاده از رويكرد تركيبي ازتكنيك هاي ANP و DEMATEL در شرايط فازي"

مقاله ي حاضر با بررسي مطالعات پژوهشي انجام شده در حوضه مفهومی، و سنجش و پياده سازي توليد ناب، سعي در ارائه ي پيشنهاد هايي در دو محور زير دارد:1) آشنايي مخاطبان با مفهوم و تعريف جامع نابي و 2) ارائه چارچوب ارزيابي مناسبي كه مبتني بر تعريف جامع نابي بوده و قادر به سنجش و ارائه ي راهكار هايي مفيد براي رفع موانع موجود در پياده سازي مناسب آن باشد. در راستاي دستيابي به اهداف ذكر شده، پس از اطمينان از درك مناسب از مفاهيم نابي، درمرحله بعد، مدل هاي موجود درسنجش نابي سازمان ها را مورد مطالعه قرار داده و پس از بررسي اجمالي نقاط قوت و ضعف آن ها، به ارائه ي مدلي كه در واقع تركيبي از رويكرد هاي ANP و DEMATEL در شرايط فازي مي باشد، پرداخته و در نهايت با انجام يك مطالعه تجربي، نحوه ي كاربرد آن را نشان داده است.

لینک دانلود مقاله

مقاله "به کار گیری رویکرد ترکیبی DEMATEL و ANP برای انتخاب استراتژی مناسب نگداری و تعمیرات (مطالعه موردی: صنعت خودرو های کار)"

نگهداری و تعمیرات نقش اساسی را در کاهش هزینه ها، کمینه سازی زمان از کار افتادگی تجهیزات، بهبود کیفیت و در نتیجه دست یابی به اهداف کمی و کیفی سازمانی را ایفا می کند. انتخاب استراتژی مناسب نگهداری و تعمیرات نوعی مساله تصمیم گیری چند معیاره در جهت دستیابی به اهداف مذکور است که نیازمند به بررسی حجم زیادی از عوامل به عنوان معیار های چند گانه ارزیابی است. در این مقاله از فرآیند تحلیل شبکه (ANP) برای انتخاب استراتزی مناسب و از روش آزمایشگاه ارزیابی و آزمون تصمیم گیری (DEMATEL) برای تعیین جهت روابط میان معیار ها در دو شرکت استفاده شده است.

لینک دانلود مقاله

مقاله "يافتن روابط علي و معلولي و رتبه بندي عوامل بحراني موفقيت و شکست پروژه هاي پياده سازي سيستم هاي اطلاعاتي به کمک ترکيب روش هاي DEMATEL و ANP فازي گروهي"

سيستم هاي اطلاعاتي مانند ERP و MRP II  در روان سازي جريان اطلاعات و افزايش کنترل بر داده ها، به سازمان ها کمک شاياني مي کنند. اين مقاله ضمن تعريف و دسته بندي عوامل بحراني موفقيت و شکست اين سيستم ها، روش نويني را به کمک ترکيب نتايج فرآيند تحليل شبکه اي و DEMATEL در شرايط فازي براي رتبه بندي و ارزيابي روابط علي و معلولي بين عوامل به کار برده است

لینک دانلود مقاله


دانلود آموزش جامع روش دیمتل با رویکرد پایان نامه نویسی

 

آموزش تکنیک DEMATEL

طراحی پرسشنامه DEMATEL

آموزش مدل تحلیل سلسله مراتبی AHP

تحلیل آماری پایان نامه

تحلیل داده های آماری (تحلیل همبستگی و رگرسیون و آزمون های ناپارمتریک و ...) با نرم افزار spss

تحلیل عاملی تاییدی و مدل معادلات ساختاری با نرم افزارهای LISRELو AMOS

شناسایی و اولویت بندی شاخص ها به کمک روش های تصمیم گیری چند معیاره مانند AHP و ANP

شناسایی روابط درونی میان شاخص ها با استفاده از روش DEMATEL

اولویت بندی گزینه ها با استفاده از روش هایTOPSIS و VIKOR

محاسبه میزان کارایی واحدها با استفاده از روش تحلیل پوششی داده هاDEA 

روش های فرا ابتکاری مانند الگوریتم ژنتیک، شبکه های عصبی و ...

انجام پروژه های داده کاوی با نرم افزارهای Rapid Miner و ...

Top