آموزش کامل TOPSIS

الگوریتم  TOPSISیک تکنیک تصمیم گیری چند شاخصه جبرانی بسیار قوی برای اولویت بندی گزینه ها از طریق شبیه نمودن به جواب ایده آل می باشد که به نوع تکنیک وزن دهی، حساسیت بسیار کمی داشته و پاسخ های حاصل از آن، تغییر عمیقی نمی کند. در این روش، گزینه انتخاب شده می باید کوتاه ترین فاصله را از جواب ایده آل و دورترین فاصله را از نا کار آمد ترین جواب داشته باشد. از محاسن این روش نسبت به سایر تکنیک های اولویت بندی مکانی، می توان به موارد زیر اشاره نمود:
-معیارهای کمی و کیفی را تواما در مبحث مکان یابی دخالت می دهد.
-خروجی آن می تواند ترتیب اولویت گزینه ها را مشخص و این اولویت را به صورت کمی بیان کند
-تضاد و تطابق بین شاخص ها را در نظر می گیرد.
-روش کار ساده، و سرعت آن مناسب می باشد.
-ضرایب وزنی اولیه را پذیراست.
-نتایج حاصل از این مدل کاملا منطبق با روش های تجربی است.

مواد و روش ها

به طور اجمال در روش تاپسیس، ماتریس n*m که دارای m گزینه و n معیار می باشد، مورد ارزیابی قرار می گیرد. در این الگوریتم فرض می شود هر شاخص و معیار در ماتریس تصمیم گیری دارای مطلوبیت افزایشی و یا کاهشی یکنواخت است و به بیان دیگر مقادیر زیا تری که معیار ها در لین ماتریس کسب می کنند، اگر از نوع سود بود، هرچه مقدار آن بیشتر باشد، دارای مطلوبیت بالاتر و اگر از نوع هزینه بود، دارای مطلوبیت پایین تری می باشد. از امتیازات مهم این روش آن است که به طور هم زمان می توان از شاخص ها و معیار های عینی و ذهنی استفاده نمود .(John F. Affisco,1998:2) با این حال لازم است در این مدل جهت محاسبات ریاضی، تمامی مقادیر نسبت داده شده به معیار ها از نوع کمی بوده و در صورت کیفی بودن نسبت داده شده به معیار ها، می باید آن ها را به مقادیر کمی تبدیل نمود. با این وجود پیشنهاد می شود که روش تاپسیس در هنگامی که تعداد شاخص ها و اطلاعات در دسترس محدود است، مورد استفاده قرار گیرد. (Naumann,Felix,2003,8)
جهت بهره گیری از این تکنیک، مراحل زیر به اجرا گذاشته می شود. (Olson, 2003(
مرحله اول: تشکیل ماتریس داده ها بر اساس n آلترناتیو و k شاخص.

مرحله دوم: استاندارد نمودن داده ها و تشکیل ماتریس استاندارد از طریق رابطه زیر:

مرحله سوم: تعیین وزن هر یک از شاخص ها (Wi) بر اساس . در این راستا شاخص های دارای اهمیت بیشتر از وزن بالاتری نیز برخوردارند.

مرحله چهارم: تعیین فاصله i امین آلترناتیو از آلترناتیو ایده آل (بالاترین عملکرد هر شاخص) که آن را با (A*) نشان می دهند.

مرحله پنجم: تعیین فاصله i امین آلترناتیو حداقل (پایین ترین عملکرد هر شاخص) که آن را با ((A- نشان می دهند.

مرحله ششم: تعیین معیار فاصله ای برای آلترناتیو ایده آل (*Si) و آلترناتیو حداقل (Si-).

مرحله هفتم: تعیین ضریبی است که برابر است با فاصله آلترناتیو حداقل (Si-) تقسیم بر مجموعه فاصله آلترناتیو حداقل (Si-) و فاصله آلترناتیو ایده آل (*Si) که آن را با (Ci*) نشان داده و از رابطه زیر محاسبه می شود:

مرحله هشتم: رتبه بندی آلترناتیو ها بر اساس میزان Ci*. میزان فوق بین صفر و یک 1≥ Ci* ≥0 در نوسان است. در این راستا 1=Ci* نشان دهنده بالاترین رتبه و 0=Ci* نیز نشان دهنده کم ترین رتبه است.

دانلود آموزش جامع روش تاپسیس و آنتروپی شانون با رویکرد پایان نامه نویسی

 

آموزش تکنیک تحلیل سلسله مراتبی AHP

آموزش تکنیک تحلیل شبکه ANP

آموزش تکنیک DEMATEL

دانلود مقالات TOPSIS

طراحی پرسشنامه TOPSIS و VIKOR

تحلیل داده های آماری (تحلیل همبستگی و رگرسیون و آزمون های ناپارمتریک و ...) با نرم افزار spss

تحلیل عاملی تاییدی و مدل معادلات ساختاری با نرم افزارهای LISRELو AMOS

شناسایی و اولویت بندی شاخص ها به کمک روش های تصمیم گیری چند معیاره مانند AHP و ANP

شناسایی روابط درونی میان شاخص ها با استفاده از روش DEMATEL

اولویت بندی گزینه ها با استفاده از روش هایTOPSIS و VIKOR

محاسبه میزان کارایی واحدها با استفاده از روش تحلیل پوششی داده هاDEA 

روش های فرا ابتکاری مانند الگوریتم ژنتیک، شبکه های عصبی و ...

انجام پروژه های داده کاوی با نرم افزارهای Rapid Miner و ...

Top