مجموعه مقالات آموزشی TOPSIS

مقاله "تصمیم گیری گروهی به کمک TOPSIS فازی"

امروزه در دنیای واقعی بسیاری از فاکتورهای کمی و کیفی همچون کیفیت، قیمت، انعطاف پذیری وعملکرد تحویل می بایستی برای تصمیم گیری ها مورد توجه قرار گیرد. بدین منظور می توان برای تعیین نرخ ها و وزن ها از متغیرهای گفتاری استفاده نموده و آن ها را به صورت اعداد فازی مثلثی یا ذوزنقها ی بیان نمود. بنابراین هدف از این مقاله توسعه روش TOPSIS در مسایل تصمیم گیری با داده های فازی می باشد تا تیم تصمیم گیری در محیطی از معیارهای مبهم و گنگ، توانایی انتخاب گزینه مناسب را به دست آورد.

لینک دانلود مقاله

مقاله "رتبه بندي شركت هاي سيمان بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از رويكرد تركيبي (AHP–TOPSIS)"

رتبه بندی گزينه ها همواره از دغدغه هاي مهم مديران است. به همين منظور در اين مقاله براي رتبه بندي شركت هاي فعال در صنعت سيمان كه در بورس اوراق بهادار تهران پذيرفته شده اند مدل تركيبي نويني ارائه شده است. در اين مدل از دو تكنيك AHP و TOPSIS استفاده شده است.

لینک دانلود مقاله

مقاله "کاربرد تکنیک TOPSIS در اولویت بندی مکانی استقرار صنایع تبدیلی کشاورزی در مناطق روستایی"

تجربیات جهانی نشان می دهد که صنایع تبدیلی بخش کشاورزی در نواحی روستایی قادرند تولیدات روستایی، بهره وری، دسترسی به شغل، مناسبات بین بخشی را افزایش داده و عدم توازن منطقه ای را کاهش می دهد. اگرچه برنامه ریزان منطقه ای روش های متفاوت را برای اولویت بندی مکان های صنعتی مورد استفاده قرار داده اند اما به نظر می رسد که تکنیک رتبه بندی بر اساس تشابه به حل ایده آل یکی از مفید ترین روش ها در جهت طبقه بندی مکان های صنعتی بر حسب اولویت است.

لینک دانلود مقاله 

مقاله "گروه بندی مقایسه ای نبکاهای شمال شرق کویر سیرجان با استفاده از الگوریتم TOPSIS"

نبکاها عموما در مناطقی که ماسه آن متوسط و رطوبت کافی برای حیات گیاه موجود باشد، ظاهر می شوند. هدف از این پژوهش گروه بندی مقایسه ای نبکاهای شمال شرق کویر سیرجان و معرفی مناسب ترین نوع ان ها جهت تثبیت ماسه های روان با استفاده از آنالیز مولفه های مورفومتری نبکا از طریق الگوریتم TOPSIS  است.

لینک دانلود مقاله

مقاله "رتبه بندي شركت هاي سهامي عام تابعه ايران خودرو با استفاده از الگوي TOPSIS" 

امروزه صنعت خورو به عنوان يكي از گزينه هاي راهبردي توسعه اقتصادي به شمار مي رود. در اين پژو هش، تلاش پژوهش گر بر اين است كه شركت هاي سهامي عام تابعه ايران خودرو كه تعداد آن ها برابر با 23 شركت مي باشد را با استفاده از الگوي TOPSIS در سه سال متوالي از سال 1385 تا 1387، رتبه بندي نمايد.

لینک دانلود مقاله

دانلود آموزش جامع روش تاپسیس با رویکرد پایان نامه نویسی

 

طراحی پرسشنامه TOPSIS و VIKOR

آموزش تکنیک DEMATEL

آموزش تکنیک تحلیل شبکه ANP

آموزش تکنیک تحلیل سلسله مراتبی AHP

تحلیل آماری پایان نامه

تحلیل داده های آماری (تحلیل همبستگی و رگرسیون و آزمون های ناپارمتریک و ...) با نرم افزار spss

تحلیل عاملی تاییدی و مدل معادلات ساختاری با نرم افزارهای LISRELو AMOS

شناسایی و اولویت بندی شاخص ها به کمک روش های تصمیم گیری چند معیاره مانند AHP و ANP

شناسایی روابط درونی میان شاخص ها با استفاده از روش DEMATEL

اولویت بندی گزینه ها با استفاده از روش هایTOPSIS و VIKOR

محاسبه میزان کارایی واحدها با استفاده از روش تحلیل پوششی داده هاDEA 

روش های فرا ابتکاری مانند الگوریتم ژنتیک، شبکه های عصبی و ...

انجام پروژه های داده کاوی با نرم افزارهای Rapid Miner و ...

Top