آموزش کامل تکنیک VIKOR

گام اول: شناسائي معيارها و گزينهها
شاخصهاي اصلي (معيارها) و گزينهها شناسائي گرديدهاند. بنابراين ماتريس امتيازدهي گزينهها براساس معيارها تشکيل شده است. براي امتيازدهي گزینهها براساس هر معيار از طيف ليکرت نه درجه استفاده شده است.
گام دوم: نرمال کردن ماتریس تصمیم گیری
برای این کارابتدا همه مقادیر ماتریس به توان 2 رسانده و مجموع هر ستون جمع می گردد و سپس جذر مجموع هر ستون گرفته شده و در نهایت هر یک مقادیر بر جذر به ت آمده تقسیم می گردد که بر اساس فرمول زیر عمل می شود: 

که در این فرمول Xij مقادیر هر معیار برای هر گزینه می باشد.

گام سوم: وزن دار کردن ماتریس نرمال
جهت وزن دار کردن، مقادیر ماتریس نرمال هر یک از گزینه ها بر وزن معیارها ضرب می گردد.  
 

گام چهارم: تعیین مقادیر بالاترین و پایین ترین ارزش ماتریس نرمال وزنی 
در این گام بزرگ ترین و کوچک ترین عدد هر ستون تعیین می گردد. در این جا منظور از بزرگ ترین عدد، یعنی عددی بیش ترین ارزش مثبت را داراست و کوچک ترین یعنی بیش ترین ارزش منفی پس اگر معیار ما از نوع منفی باشد، بزرگ ترین عدد برعکس می شود یعنی می شود کمترین مقدار و کوچک ترین می شود بیش ترین مقدار و بالعکس.

 

 گام پنجم: تعیین شاخص مطلوبیت (S) و شاخص نارضایتی (R)
در گام بعدی برای گزینه به ازای هر معیار یک شاخص مطلوبیت به دست می آید که مجموع آن ها شاخص نهایی Sj گزینه را مشخص می کند. بزرگترین Sj هر گزینه به ازای هر معیار، شاخص نارضایتی (R) آن گزینه می باشد.
f*= بزرگترین عدد ماتریس نرمال وزنی برای هر ستون 
fij = عدد گزینه مورد نظر برای هر معیار در ماتریس نرمال وزنی 
f-= کوچکترین عدد ماتریس نرمال زونی برای هر ستون

گام ششم: محاسبه مقدار Q و رتبه بندی نهایی گزینه ها
در نهایت از طریق فرمول زیر رتبه نهایی گزینه ها مشخص خواهد شد.
V= عدد ثابت 0.5
Sj= مجموع مقدار S برای هر گزینه
S= بزرگترین عدد شاخص  Sبرای هر گزینه
S*= کوچکترین عدد شاخص S برای هر گزینه
Rj= مجموع مقدار R برای هر گزینه
R-= بزرگترین عدد شاخص R برای هر گزینه
R*= کوچکترین عدد شاخص R برای هر گزینه

 

دانلود آموزش جامع روش ویکور با رویکرد پایان نامه نویسی

دانلود مقالات VIKOR

آموزش کامل تکنیک TOPSIS

آموزش تکنیک DEMATEL

آموزش تکنیک تحلیل شبکه ANP

آموزش مدل تحلیل سلسله مراتبی AHP

تحلیل آماری پایان نامه

گردآورنده: مصطفی غیاثی

منبع: مرکز علوم مدیریت آریا مدیر

تحلیل داده های آماری (تحلیل همبستگی و رگرسیون و آزمون های ناپارمتریک و ...) با نرم افزار spss

تحلیل عاملی تاییدی و مدل معادلات ساختاری با نرم افزارهای LISRELو AMOS

شناسایی و اولویت بندی شاخص ها به کمک روش های تصمیم گیری چند معیاره مانند AHP و ANP

شناسایی روابط درونی میان شاخص ها با استفاده از روش DEMATEL

اولویت بندی گزینه ها با استفاده از روش هایTOPSIS و VIKOR

محاسبه میزان کارایی واحدها با استفاده از روش تحلیل پوششی داده هاDEA 

روش های فرا ابتکاری مانند الگوریتم ژنتیک، شبکه های عصبی و ...

انجام پروژه های داده کاوی با نرم افزارهای Rapid Miner و ...

Top