مجموعه مقالات آموزشی VIKOR

مقاله "تحلیلی بر مکان یابی اراضی به منظور استقرار صنایع با استفاده از رو ش هاي AHP و VIKOR (نمونه موردي: بخش مرکزي منطقه آزاد ارس)"

در این پژوهش با لحاظ نمودن 12 معیار متنوع طبیعی و انسانی در راستاي کمک به تحقق توسعه ي پایدار، با استفاده از مدل توسعه ي پایدار، با استفاده از مدل AHP به پهنه بندي اراضی بخش مرکزي منطقه آزاد ارس جهت تعیین مکان مناسب براي استقرار صنایع اقدام گردید و با استفاده از مدل VIKOR و 8 معیار موثر در امر مکان یابی صنایع، به اولویت بندی پهنه های شناسایی شده اقدام شد.

لینک دانلود مقاله


مقاله "ارايه راهكارهاي ارتقاي عملكرد در بخش دولتى با رويكرد BSC ,ANP فازی و VIKOR"

با توجه به اهميت تغيير نگرش در برنامه هاى بخش دولتى و لزوم بازنگرى در فرآيندهاى اجرايى اين بخش ها، محدوديت هايى براى پياده سازى يك نظام جامع ارزيابى وجود دارد. هدف از اين پژوهش ارايه يك رويكرد تركيبى FANP، VIKOR و كارت امتيازى متوازن براى ارزيابى عملكرد در بخش دولتى مى باشد.

لینک دانلود مقاله


مقاله انگلیسی "تجزیه و تحلیل مقایسه ای از VIKOR و TOPSIS"

نویسنده: Serafim Opricovic, Gwo-Hshiung Tzeng 
منبع: European Journal of Operational Research

لینک دانلود مقاله

 

دانلود آموزش جامع روش ویکور با رویکرد پایان نامه نویسی

آموزش تکنیک VIKOR

آموزش کامل تکنیک TOPSIS

آموزش تکنیک DEMATEL

آموزش تکنیک تحلیل شبکه ANP

آموزش مدل تحلیل سلسله مراتبی AHP

گردآورنده: مصطفی غیاثی

 منبع: مرکز علوم مدیریت آریا مدیر

تحلیل داده های آماری (تحلیل همبستگی و رگرسیون و آزمون های ناپارمتریک و ...) با نرم افزار spss

تحلیل عاملی تاییدی و مدل معادلات ساختاری با نرم افزارهای LISRELو AMOS

شناسایی و اولویت بندی شاخص ها به کمک روش های تصمیم گیری چند معیاره مانند AHP و ANP

شناسایی روابط درونی میان شاخص ها با استفاده از روش DEMATEL

اولویت بندی گزینه ها با استفاده از روش هایTOPSIS و VIKOR

محاسبه میزان کارایی واحدها با استفاده از روش تحلیل پوششی داده هاDEA 

روش های فرا ابتکاری مانند الگوریتم ژنتیک، شبکه های عصبی و ...

انجام پروژه های داده کاوی با نرم افزارهای Rapid Miner و ...

Top