مسیر سایت : خانه تحلیل داده ها تصمیم گیری چند معیاره دانلود مقالات VIKOR

مجموعه مقالات آموزشی VIKOR

مقاله "تحلیلی بر مکان یابی اراضی به منظور استقرار صنایع با استفاده از رو ش هاي AHP و VIKOR (نمونه موردي: بخش مرکزي منطقه آزاد ارس)"

در این پژوهش با لحاظ نمودن 12 معیار متنوع طبیعی و انسانی در راستاي کمک به تحقق توسعه ي پایدار، با استفاده از مدل توسعه ي پایدار، با استفاده از مدل AHP به پهنه بندي اراضی بخش مرکزي منطقه آزاد ارس جهت تعیین مکان مناسب براي استقرار صنایع اقدام گردید و با استفاده از مدل VIKOR و 8 معیار موثر در امر مکان یابی صنایع، به اولویت بندی پهنه های شناسایی شده اقدام شد.

لینک دانلود مقاله


مقاله "ارايه راهكارهاي ارتقاي عملكرد در بخش دولتى با رويكرد BSC ,ANP فازی و VIKOR"

با توجه به اهميت تغيير نگرش در برنامه هاى بخش دولتى و لزوم بازنگرى در فرآيندهاى اجرايى اين بخش ها، محدوديت هايى براى پياده سازى يك نظام جامع ارزيابى وجود دارد. هدف از اين پژوهش ارايه يك رويكرد تركيبى FANP، VIKOR و كارت امتيازى متوازن براى ارزيابى عملكرد در بخش دولتى مى باشد.

لینک دانلود مقاله


مقاله انگلیسی "مدل VIKOR برای تصمیم گیری چند معیاره"

نویسنده: Jih-Jeng Huang, Gwo-Hshiung Tzeng, and Hsiang-Hsi Liu

لینک دانلود مقاله


مقاله انگلیسی "تجزیه و تحلیل مقایسه ای از VIKOR و TOPSIS"

نویسنده: Serafim Opricovic, Gwo-Hshiung Tzeng 
منبع: European Journal of Operational Research

لینک دانلود مقاله


آموزش تکنیک VIKOR

آموزش کامل تکنیک TOPSIS

آموزش تکنیک DEMATEL

آموزش تکنیک تحلیل شبکه ANP

آموزش مدل تحلیل سلسله مراتبی AHP

گردآورنده: مصطفی غیاثی

 منبع: مرکز علوم مدیریت آریا مدیر

 

 

راهنمای مشاوره و خدمات مرکز علوم مدیریت آریا مدیر

انجام تحلیل فصل چهارم پایان نامه و مقالات    

انجام تحلیل داده های آماری با نرم افزار spss

انجام تحلیل عاملی تاییدی و مدل معادلات ساختاری با نرم افزارهای LISREL وAMOS 

اولویت بندی شاخص ها به کمک روش های تصمیم گیری چند معیاره مانند AHP و ANP

شناسایی روابط درونی میان شاخص ها با استفاده از روش DEMATEL

اولویت بندی گزینه ها با استفاده از روش های TOPSIS و VIKOR

روش های فرا ابتکاری مانند الگوریتم ژنتیک، شبکه های عصبی