مدل‌هاي تحليل پوششي داده‌ها DEA 

در روش DEA براي هر يك از واحدهاي غيركارا، يك واحد كارا يا تركيبي از دو يا چند واحد كارا به عنوان مرجع و الگو معرفي مي‌گردند. از آن جائي كه اين واحد مركب (تركيب دو يا چند واحد كارا) ضرورتاً در صنعت وجود نخواهد داشت، به عنوان يك واحد مجازي كارا شناخته مي‌شود. يكي از مزاياي DEA يافتن بهترين واحد مجازي كارا براي هر واحد واقعي (چه كارا و چه غير كارا) مي‌باشد. چنان چه واحدي كارا باشد، مجموعه مرجع آن واحد مجازي كارا خود اين واحد خواهد بود. سهم هر يك از واحدهاي كارا در تشكيل واحد مجازي كارا براي يك واحد غيركارا بستگي به وزن (λ1 , λ2 ,... λn) λ دارد كه توسط روش DEA براي هر يك از بنگاه هاي كارا محاسبه و ارائه مي‌شود. (شعباني و همکاران، 1389)
تکنيک DEA داراي چهار مدل اصلي مي‌باشد:
1- مدل بازگشت به مقياس (CRS): اين مدل که اولين روش DEA است، توسط چارنز، کوپر و رودز در سال 1978 ارائه شد. اين مدل را برخي اوقات با حروف CCR مي‌شناسند که برگرفته از نام اين سه پژوهش گر است. در اين مدل با تغيير يك واحد در ورودي ها، خروجي ها نيز با نسبت ثابت (كاهشي يا افزايشي) تغيير مي‌کنند. در واقع شيب تابع توليد در اين مدل ثابت است.
2- مدل بازگشت به مقياس متغير (VRS): اين مدل توسط بانكر، چارنز و كوپر در سال 1984 ارائه شد و اغلب با حروف BCC شناخته مي‌شود. اين مدل در مواقعي استفاده مي‌شود كه مقياس گذاري يكسان بالاتر و پائين تر از حداكثر مقداري كه براي هر يك از ورودي ها و خروجي ها مشاهده شده است، امكان پذير نباشد. در اين مدل با تغيير يك واحد در ورودي ها، خروجي ها با نسبت متفاوتي تغيير مي‌كنند. اين تغيير مي تواند كاهشي يا افزايشي باشد. شيب تابع توليد در اين مدل متغيير است.
3- مدل بازگشت به مقياس افزايشي (IRS): در اين مدل با تغيير يك واحد در ورودي ها، خروجي ها با نسبت افزايشي تغيير مي كنند. شيب تابع توليد در اين مدل افزايشي است و بنابراين گاهي كارائي تكنيكي ورودي محور بيشتر از كارائي تكنيكي خروجي محور است و بالعكس.
4- مدل بازگشت به مقياس كاهشي(DRS) : منظور از بازگشت به مقياس كاهشي اين است كه با تغيير يك واحد در ورودي ها، خروجي ها با نسبت كاهشي تغيير مي كنند. شيب تابع توليد در اين مدل كاهشي است. (قيصري، 1386)
هر كدام از مدل هاي فوق داراي دو جهت مطالعه (خروجي محورورودي محور) هستند. مفهوم خروجي محور اين است كه به چه ميزان بايد خروجي ها را با ثابت نگهداشتن ميزان ورودي ها افزايش داد تا واحد مورد نظر به مرز كارائي برسد. يعني بدون نياز به عوامل توليد بيشتر، مي‌توان توليد را به اين ميزان افزايش داد. مفهوم ورودي محور اين است كه به چه ميزان بايد ورودي ها را با ثابت نگهداشتن ميزان خروجي ها، كاهش داد تا واحد مورد نظر به مرز كارائي برسد. (جاکوبس، 2006)

مدل‌هاي تحليل پوششي داده‌ها (DEA)

دانلود مقالات DEA

تحلیل آماری پایان نامه

تحلیل داده های آماری (تحلیل همبستگی و رگرسیون و آزمون های ناپارمتریک و ...) با نرم افزار spss

تحلیل عاملی تاییدی و مدل معادلات ساختاری با نرم افزارهای LISRELو AMOS

شناسایی و اولویت بندی شاخص ها به کمک روش های تصمیم گیری چند معیاره مانند AHP و ANP

شناسایی روابط درونی میان شاخص ها با استفاده از روش DEMATEL

اولویت بندی گزینه ها با استفاده از روش هایTOPSIS و VIKOR

محاسبه میزان کارایی واحدها با استفاده از روش تحلیل پوششی داده هاDEA 

روش های فرا ابتکاری مانند الگوریتم ژنتیک، شبکه های عصبی و ...

انجام پروژه های داده کاوی با نرم افزارهای Rapid Miner و ...

Top