مقالات تحلیل پوششی داده ها

مقاله "ارائه یک مدل ترکیبی تحلیل پوششی داده ها و تحلیل سلسله مراتبی برای ارزیابی عملکرد مدیران بیمارستان ها"

این پژوهش با هدف ارزیابی عملکرد مدیران بیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با روش تحلیل پوششی داده ها (DEA یا Data Envelopment Analysis) انجام شده است.همچنین به علت کیفی بودن بعضی معیار های ارزیابی عملکرد مدیران از روش تحلیل سلسله مراتبی (Analytical Hierarchy Process یا AHP)  برای تبدیل داده های کیفی به کمی استفاده شده است.

لینک دانلود مقاله


مقاله "ارائه مدل برنامه ريزي آرماني خطي براي محاسبه اوزان مشترك در مسائل تحليل پوششي داده ها"

تحليل پوششي داده ها دامنه گسترده اي از مدل هاي رياضي است كه براي سنجش كارايي نسبي مجموعه اي از واحدهاي همسان با ورودي ها و خروج يهاي مشابه به كار مي رود. اين مدل مجموعه اي از اوزان را براي متغيرهاي ورودي و خروجي هر واحد تصميم گيري به دست آورده و بر اساس آن كارايي نسبي هر واحد را محاسبه مي كند. در اين مقاله نيز يك مدل برنامه ريزي آرماني براي محاسبه اوزان مشترك مسائل خطی و غیر خطی پيشنهاد و كاربرد آن در مثالي عددي با مدل هاي ديگر مقايسه شده است.

لینک دانلود مقاله


مقاله "ارائه راهكارهاي منطقي بهبود عملكرد شعب بانك ها به كمك مدل هاي تعميم يافته تحليل پوششي داده ها"

ارزيابي عملكرد يك واحد تصميم گيرنده در تقابل با واحدهاي تصميم گيرنده ديگر، فرآيندي رقابتي است كه اين ارزيابي توسط مدل هاي تحليل پوششي داده ها به طور دقيق و منظم و با پيشنهاد راهكارهاي بهبود در كارايي، ارائه مي شود. اين مقاله، بعد از بررسي چگونگي وجود مشكلات در ارزيابي مدل هاي پايه اي، روشي جديد را بر مبناي لحاظ كردن نظرات كارشناسي در مدل و به منظور حل مشكلات مذكور ارائه مي دهد.

لینک دانلود مقاله


مقاله "اندازه گیری و تحلیل حساسیت کارایی نسبی صادرات غیر نفتی ایران در مقایسه با کشور های منتخب: رویکرد DEA"

در این تحقیق با برگزیدن نگرشی دو طرفه و توجه به حضور ورودی های هر کشور به محاسبه کارآیی آن ها پرداخته می شود. در این مسیر از مدل مزیت رقابتی پورتر و مدل ریاضی قوی تحلیل پوششی داده ها استفاده می گردد.

لینک دانلود مقاله


مقاله "DEA در مقابل سایر تکنیک هاي سنجش کارایی"

هدف این مطالعه مقایسه تکنیک DEA با چندي از رویکردهاي پارامتري- غیرمرزي و مرزي- در سنجش کارایی (مانند رگرسیون و تحلیل مرز تصادفی) و نیز دیگر رویکردهاي ناپارامتري جایگزین (مانند مدل قشر آزاد و شاخص مالمکوئیست) می باشد.

لینک دانلود مقاله


تحليل پوششي داده‌ها و محاسبه کارائي

مدل‌هاي تحليل پوششي داده‌ها (DEA)

تحلیل آماری پایان نامه 

تحلیل داده های آماری (تحلیل همبستگی و رگرسیون و آزمون های ناپارمتریک و ...) با نرم افزار spss

تحلیل عاملی تاییدی و مدل معادلات ساختاری با نرم افزارهای LISRELو AMOS

شناسایی و اولویت بندی شاخص ها به کمک روش های تصمیم گیری چند معیاره مانند AHP و ANP

شناسایی روابط درونی میان شاخص ها با استفاده از روش DEMATEL

اولویت بندی گزینه ها با استفاده از روش هایTOPSIS و VIKOR

محاسبه میزان کارایی واحدها با استفاده از روش تحلیل پوششی داده هاDEA 

روش های فرا ابتکاری مانند الگوریتم ژنتیک، شبکه های عصبی و ...

انجام پروژه های داده کاوی با نرم افزارهای Rapid Miner و ...

Top