طراحی پرسشنامه DEMATEL 

طراحی پرسشنامه DEMATEL کار بسیارساده ای است. در اینجا جهت تشریح نحوه طراحی پرسشنامه دیمتل با یک مثال عینی به این موضوع پرداخته ایم.
فرض کنید در تحقیقی که هدف شناسایی روابط درونی عوامل تاثیرگذار بر روی رفتار مصرف کننده است، دارای 4 معیار عوامل فرهنگی اجتماعی، عوامل روانی-فردی، عوامل آمیخته بازاریابی و عوامل نام تجاری می باشد. حال برای طراحی پرسشنامه یک ماتریس 4*4 مانند جدول زیر تشکیل می دهیم.

روش پاسخ دادن به پرسش ها و الگوي امتيازدهي بر اساس جدول زیر می باشد:

حال از پاسخ دهنده باید خواسته شود ميزان تاثیر هريک از معيارها را نسبت به يکديگر تعيين کند.این پرسشنامه بعد از پرکردن می تواند مانند جدول زیر باشد. نکته حایز اهمیت اینست که تاثیری که یک معیار بر معیار دیگر می گذارد لزوما نباید حالت معکوس داشته باشد. به عنوان مثال ممکن است عوامل فرهنگی اجتماعی برروی عوامل روانی-فردی تاثير زيادی(عدد3) داشته باشد، اما عوامل روانی-فردی برروی عوامل فرهنگی اجتماعی بدون تاثیر باشد.


دانلود آموزش جامع روش دیمتل با رویکرد پایان نامه نویسی آموزش تکنیک DEMATEL

دانلود مقالات DEMATEL

آموزش مدل تحلیل سلسله مراتبی AHP

آموزش تکنیک تحلیل شبکه ANP

تحلیل آماری پایان نامه

تحلیل داده های آماری (تحلیل همبستگی و رگرسیون و آزمون های ناپارمتریک و ...) با نرم افزار spss

تحلیل عاملی تاییدی و مدل معادلات ساختاری با نرم افزارهای LISRELو AMOS

شناسایی و اولویت بندی شاخص ها به کمک روش های تصمیم گیری چند معیاره مانند AHP و ANP

شناسایی روابط درونی میان شاخص ها با استفاده از روش DEMATEL

اولویت بندی گزینه ها با استفاده از روش هایTOPSIS و VIKOR

محاسبه میزان کارایی واحدها با استفاده از روش تحلیل پوششی داده هاDEA 

روش های فرا ابتکاری مانند الگوریتم ژنتیک، شبکه های عصبی و ...

انجام پروژه های داده کاوی با نرم افزارهای Rapid Miner و ...

Top