مسیر سایت : خانه تحلیل داده ها تصمیم گیری چند معیاره طراحی پرسشنامه DEMATEL

طراحی پرسشنامه DEMATEL 

طراحی پرسشنامه DEMATEL کار بسیارساده ای است. در اینجا جهت تشریح نحوه طراحی پرسشنامه دیمتل با یک مثال عینی به این موضوع پرداخته ایم.
فرض کنید در تحقیقی که هدف شناسایی روابط درونی عوامل تاثیرگذار بر روی رفتار مصرف کننده است، دارای 4 معیار عوامل فرهنگی اجتماعی، عوامل روانی-فردی، عوامل آمیخته بازاریابی و عوامل نام تجاری می باشد. حال برای طراحی پرسشنامه یک ماتریس 4*4 مانند جدول زیر تشکیل می دهیم.

روش پاسخ دادن به پرسش ها و الگوي امتيازدهي بر اساس جدول زیر می باشد:

حال از پاسخ دهنده باید خواسته شود ميزان تاثیر هريک از معيارها را نسبت به يکديگر تعيين کند.این پرسشنامه بعد از پرکردن می تواند مانند جدول زیر باشد. نکته حایز اهمیت اینست که تاثیری که یک معیار بر معیار دیگر می گذارد لزوما نباید حالت معکوس داشته باشد. به عنوان مثال ممکن است عوامل فرهنگی اجتماعی برروی عوامل روانی-فردی تاثير زيادی(عدد3) داشته باشد، اما عوامل روانی-فردی برروی عوامل فرهنگی اجتماعی بدون تاثیر باشد.

 

 


دانلود آموزش جامع روش دیمتل با رویکرد پایان نامه نویسی


 آموزش تکنیک DEMATEL

دانلود مقالات DEMATEL

آموزش مدل تحلیل سلسله مراتبی AHP

آموزش تکنیک تحلیل شبکه ANP

تحلیل آماری پایان نامه

 

راهنمای مشاوره و خدمات مرکز علوم مدیریت آریا مدیر

انجام تحلیل فصل چهارم پایان نامه و مقالات    

انجام تحلیل داده های آماری با نرم افزار spss

انجام تحلیل عاملی تاییدی و مدل معادلات ساختاری با نرم افزارهای LISREL وAMOS 

اولویت بندی شاخص ها به کمک روش های تصمیم گیری چند معیاره مانند AHP و ANP

شناسایی روابط درونی میان شاخص ها با استفاده از روش DEMATEL

اولویت بندی گزینه ها با استفاده از روش های TOPSIS و VIKOR

روش های فرا ابتکاری مانند الگوریتم ژنتیک، شبکه های عصبی