امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره غیر فعال
 

طراحی پرسشنامه TOPSIS  و VIKOR

نحوه طراحی پرسشنامه های تاپسیس و ویکور یکسان است. در این قسمت جهت آموزش طراحی پرسشنامه تاپسیس و ویکور یک مثال ساده کاربردی که در قسمت آموزش تکنیک فرایند سلسله مراتبی بیان شد، را تشریح خواهیم کرد. در آن مثال ملاحظه کردید که معیارها، مدل، راحتی، مصرف سوخت و قیمت بود و گزینه ها اتومبیل A، اتومبیل B، اتومبیل C بودند. پرسشنامه تاپسیس این مثال مانند جدول زیر طراحی می شود:


نکته حائز اهمیت اینست که هنگام پرکردن پرسشنامه TOPSIS میتوان هم از مقادیر کیفی و هم از مقادیر کمی استفاده کرد. در این مثال قیمت یک شاخص کمی است. مثلا می توان جای خالی را با 30 میلیون پر کرد. اما شاخص "راحتی" کیفی است و باید بر اساس یک طیفی مانند طیف لیکرت پر شود. نمونه پر شده پرسشنامه فوق را در جدول زیر می توانید ببینید:


دانلود آموزش جامع روش تاپسیس با رویکرد پایان نامه نویسی

دانلود آموزش جامع روش ویکور با رویکرد پایان نامه نویسی

 

آموزش کامل تکنیک TOPSIS

دانلود مقالات TOPSIS

آموزش تکنیک VIKOR

دانلود مقالات VIKOR

تحلیل آماری پایان نامه

تحلیل داده های آماری (تحلیل همبستگی و رگرسیون و آزمون های ناپارمتریک و ...) با نرم افزار spss

تحلیل عاملی تاییدی و مدل معادلات ساختاری با نرم افزارهای LISRELو AMOS

شناسایی و اولویت بندی شاخص ها به کمک روش های تصمیم گیری چند معیاره مانند AHP و ANP

شناسایی روابط درونی میان شاخص ها با استفاده از روش DEMATEL

اولویت بندی گزینه ها با استفاده از روش هایTOPSIS و VIKOR

محاسبه میزان کارایی واحدها با استفاده از روش تحلیل پوششی داده هاDEA 

روش های فرا ابتکاری مانند الگوریتم ژنتیک، شبکه های عصبی و ...

انجام پروژه های داده کاوی با نرم افزارهای Rapid Miner و ...

Top