روش AHP فازی

مرحله 1: رسم نمودار سلسله مراتبی
مرحله 2: تعریف اعداد فازي به منظور انجام مقایسات زوجی
مرحله 3: تشکیل ماتریس مقایسات زوجی

مرحله 4: محاسبه ي Si براي هر یک از سطرهاي ماتریس مقایسه زوجی
اگر اعداد فازي به صورت مثلثی باشد، به صورتنشان داده می شود در این صورت:

مرحله 5: محاسبه ي درجه بزرگی Si نسبت به همدیگر.

مرحله 6: محاسبه ي وزن معیارها و گزینه ها در ماتریس مقایسات زوجی
مرحله 7: محاسبه وزن بردار نهایی

مثال: رتبه بندي سه فرودگاه بین المللی با استفاده از 4 شاخص به روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازي
مرحله اول: رسم نمودار سلسله مراتبی

مرحله دوم: تعریف اعداد فازي به منظور انجام مقایسات زوجی

معکوس این اعداد براي استفاده در ماتریس مقایسات زوجی به صورت زیر است:

مرحله 3: تشکیل ماتریس مقایسات زوجی

مرحله 4: محاسبه ي Si براي هر یک از سطرهاي ماتریس مقایسه زوجی

مرحله 5: محاسبه ي درجه بزرگی Si ها نسبت به همدیگر

مرحله 6: محاسبه ي وزن معیارها و گزینه ها در ماتریس مقایسات زوجی
1) ماتریس مقایسات زوجی معیارها

2) ماتریس مقایسات زوجی گزینه ها

مرحله 7: محاسبه وزن بردار نهایی
این مرحله مانند تعیین وزن نهایی در فرآیند تحلیل سلسله مراتبی کلاسیک است.

W3 داراي بیشترین مقدار می باشد. بنابراین هواپیمایی قطر در بین سه گزینه رتبه اول را کسب کرد.

منبع

هادی شیرویه زاد

تحلیل داده های آماری (تحلیل همبستگی و رگرسیون و آزمون های ناپارمتریک و ...) با نرم افزار spss

تحلیل عاملی تاییدی و مدل معادلات ساختاری با نرم افزارهای LISRELو AMOS

شناسایی و اولویت بندی شاخص ها به کمک روش های تصمیم گیری چند معیاره مانند AHP و ANP

شناسایی روابط درونی میان شاخص ها با استفاده از روش DEMATEL

اولویت بندی گزینه ها با استفاده از روش هایTOPSIS و VIKOR

محاسبه میزان کارایی واحدها با استفاده از روش تحلیل پوششی داده هاDEA 

روش های فرا ابتکاری مانند الگوریتم ژنتیک، شبکه های عصبی و ...

انجام پروژه های داده کاوی با نرم افزارهای Rapid Miner و ...

Top