مسیر سایت : خانه تحلیل داده ها تصمیم گیری چند معیاره آموزش ahp فازی

روش AHP فازی

مرحله 1: رسم نمودار سلسله مراتبی
مرحله 2: تعریف اعداد فازي به منظور انجام مقایسات زوجی
مرحله 3: تشکیل ماتریس مقایسات زوجی

مرحله 4: محاسبه ي Si براي هر یک از سطرهاي ماتریس مقایسه زوجی
اگر اعداد فازي به صورت مثلثی باشد، به صورتنشان داده می شود در این صورت:

مرحله 5: محاسبه ي درجه بزرگی Si نسبت به همدیگر.

مرحله 6: محاسبه ي وزن معیارها و گزینه ها در ماتریس مقایسات زوجی
مرحله 7: محاسبه وزن بردار نهایی

مثال: رتبه بندي سه فرودگاه بین المللی با استفاده از 4 شاخص به روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازي
مرحله اول: رسم نمودار سلسله مراتبی

مرحله دوم: تعریف اعداد فازي به منظور انجام مقایسات زوجی

معکوس این اعداد براي استفاده در ماتریس مقایسات زوجی به صورت زیر است:

مرحله 3: تشکیل ماتریس مقایسات زوجی

مرحله 4: محاسبه ي Si براي هر یک از سطرهاي ماتریس مقایسه زوجی

مرحله 5: محاسبه ي درجه بزرگی Si ها نسبت به همدیگر

مرحله 6: محاسبه ي وزن معیارها و گزینه ها در ماتریس مقایسات زوجی
1) ماتریس مقایسات زوجی معیارها

2) ماتریس مقایسات زوجی گزینه ها

مرحله 7: محاسبه وزن بردار نهایی
این مرحله مانند تعیین وزن نهایی در فرآیند تحلیل سلسله مراتبی کلاسیک است.

W3 داراي بیشترین مقدار می باشد. بنابراین هواپیمایی قطر در بین سه گزینه رتبه اول را کسب کرد.

منبع

هادی شیرویه زاد
 

راهنمای مشاوره و خدمات مرکز علوم مدیریت آریا مدیر

انجام تحلیل فصل چهارم پایان نامه و مقالات    

انجام تحلیل داده های آماری با نرم افزار spss

انجام تحلیل عاملی تاییدی و مدل معادلات ساختاری با نرم افزارهای LISREL وAMOS 

اولویت بندی شاخص ها به کمک روش های تصمیم گیری چند معیاره مانند AHP و ANP

شناسایی روابط درونی میان شاخص ها با استفاده از روش DEMATEL

اولویت بندی گزینه ها با استفاده از روش های TOPSIS و VIKOR

روش های فرا ابتکاری مانند الگوریتم ژنتیک، شبکه های عصبی