مسیر سایت : خانه تحلیل داده ها تصمیم گیری چند معیاره مجموعه مقالات AHP فازی

مجموعه مقالات AHP فازی

مقاله "شناسايي واولويت بندي عوامل مؤثر برجذب مشتري از طريق دستگاه هاي ATM"

در اين مقاله با استفاده از پيشينه تحقيق ونظر متخصصان، 19 عامل ( 8 عامل جذب كننده و 11 عامل مانع ) مؤثر برتمايل مشتري در استفاده از ATM شناسايي شد. جامعه آماري، استفاده كنندگان از كارت هاي الكترونيكي عضوشبكه شتاب در سطح شهرستان گرمسار مي باشند. با استفاده از تحليل سلسله مراتبي داده هاي گروهي فازي و تاپسيس فازي عوامل اولويت بندي شد ه است. در پايان عوامل «ميزان دسترسي در سطح شهر»، «خرابي دستگاه ATM»، «كند بودن سرعت سيستم»، «تأثير عموم تبليغات در عدم استفاده»، به عنوان مهمترين عوامل معرفي شده اند.

لینک دانلود مقاله


مقاله "انتخاب روش مناسب اجرای پروژه های گاز رسانی با استفاده از AHP و TOPSIS فازی"

در این مقاله در ابتدا به تعریف معیار ها پرداخته و با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی (AHP) در محیط فازی این معیار ها وزن دهی شده و با استفاده از این اوزان در TOPSIS فازی به رتبه بندی روش های اجرای عملیات مکانیکال و خاکی نصب پرداخته شده است. روش پیشنهادی در یک شرکت فنی مهندسی پیاده سازی شده و نتایج و اهمیت آن در این مقاله نشان داده شده است.

لینک دانلود مقاله


مقاله "کاربرد تصمیم گیری فازی در مهندسی ارزش"

در این مقاله با استفاده از رهیافت AHP، تئوری مجموعه های فازی، تصمیم گیری گروهی و کنترل فازی، روشی برای اولویت بندی کارکردها در مهندسی ارزش معرفی می گردد.

لینک دانلود مقاله


مقاله"تصمیم گیري چند معیاره فازي به منظورمدیریت منابع آب سطحی به کمک سدهاي مخزنی در آبخیز سد بوستان - استان گلستان"

در این پژوهش با بررسی داده هاي دبی جریان ثبت شده، مشاهده گردید که چهار ماه سیلابی در منطقه مورد
مطالعه وجود دارد. این چهار ماه شامل اردیبهشت، خرداد، مرداد و شهریور می باشند. براي کاهش معضلات تخصیصمنابع آب بین کاربران در اثر دیدگاه ها و اهداف مدیریتی مختلف بهره برداران منابع آب، 16 سناریوي مدیریتی خاص تدوین گردید.

لینک دانلود مقاله


 

راهنمای مشاوره و خدمات مرکز علوم مدیریت آریا مدیر

انجام تحلیل فصل چهارم پایان نامه و مقالات    

انجام تحلیل داده های آماری با نرم افزار spss

انجام تحلیل عاملی تاییدی و مدل معادلات ساختاری با نرم افزارهای LISREL وAMOS 

اولویت بندی شاخص ها به کمک روش های تصمیم گیری چند معیاره مانند AHP و ANP

شناسایی روابط درونی میان شاخص ها با استفاده از روش DEMATEL

اولویت بندی گزینه ها با استفاده از روش های TOPSIS و VIKOR

روش های فرا ابتکاری مانند الگوریتم ژنتیک، شبکه های عصبی