مجموعه مقالات AHP فازی

مقاله "شناسايي واولويت بندي عوامل مؤثر برجذب مشتري از طريق دستگاه هاي ATM"

در اين مقاله با استفاده از پيشينه تحقيق ونظر متخصصان، 19 عامل ( 8 عامل جذب كننده و 11 عامل مانع ) مؤثر برتمايل مشتري در استفاده از ATM شناسايي شد. جامعه آماري، استفاده كنندگان از كارت هاي الكترونيكي عضوشبكه شتاب در سطح شهرستان گرمسار مي باشند. با استفاده از تحليل سلسله مراتبي داده هاي گروهي فازي و تاپسيس فازي عوامل اولويت بندي شد ه است. در پايان عوامل «ميزان دسترسي در سطح شهر»، «خرابي دستگاه ATM»، «كند بودن سرعت سيستم»، «تأثير عموم تبليغات در عدم استفاده»، به عنوان مهمترين عوامل معرفي شده اند.

لینک دانلود مقاله


مقاله"تصمیم گیري چند معیاره فازي به منظورمدیریت منابع آب سطحی به کمک سدهاي مخزنی در آبخیز سد بوستان - استان گلستان"

در این پژوهش با بررسی داده هاي دبی جریان ثبت شده، مشاهده گردید که چهار ماه سیلابی در منطقه مورد
مطالعه وجود دارد. این چهار ماه شامل اردیبهشت، خرداد، مرداد و شهریور می باشند. براي کاهش معضلات تخصیصمنابع آب بین کاربران در اثر دیدگاه ها و اهداف مدیریتی مختلف بهره برداران منابع آب، 16 سناریوي مدیریتی خاص تدوین گردید.

لینک دانلود مقاله


تحلیل داده های آماری (تحلیل همبستگی و رگرسیون و آزمون های ناپارمتریک و ...) با نرم افزار spss

تحلیل عاملی تاییدی و مدل معادلات ساختاری با نرم افزارهای LISRELو AMOS

شناسایی و اولویت بندی شاخص ها به کمک روش های تصمیم گیری چند معیاره مانند AHP و ANP

شناسایی روابط درونی میان شاخص ها با استفاده از روش DEMATEL

اولویت بندی گزینه ها با استفاده از روش هایTOPSIS و VIKOR

محاسبه میزان کارایی واحدها با استفاده از روش تحلیل پوششی داده هاDEA 

روش های فرا ابتکاری مانند الگوریتم ژنتیک، شبکه های عصبی و ...

انجام پروژه های داده کاوی با نرم افزارهای Rapid Miner و ...

Top