مجموعه مقالات topsis فازی

مقاله "تصمیم گیری گروهی به کمک TOPSIS فازی"

هدف از این مقاله توسعه روش TOPSIS در مسایل تصمیمگیری با دادههای فازی میباشد تا تیم تصمیم گیری در محیطی از معیارهای مبهم و گنگ، توانایی انتخاب گزینه مناسب را به دست آورد. بر اساس مفهوم تکنیک TOPSIS در مسایل تصمیم گیری چند معیاره گروهی، شاخص ضر یب نزد یک ی بوسیله محاسبه فاصله از حل ایدهآل فازی و حل ضد-ایدهآل فازی توسط رویکرد رتبه بندی اعداد فازی به صورت همزمان برای هر گزینه تعریف گردیده تا بدین وسیله تمام گزینه ها رتبه بندی گردند. در نهایت، یک مثال عددی برای بیشتر روشن ش دن روش پیشنهادی آورده شده است.

لینک دانلود مقاله


مقاله "شناسايي واولويت بندي عوامل مؤثر برجذب مشتري از طريق دستگاه هاي ATM"

در اين مقاله با استفاده از پيشينه تحقيق ونظر متخصصان، 19 عامل ( 8 عامل جذب كننده و 11 عامل مانع ) مؤثر برتمايل مشتري در استفاده از ATM شناسايي شد. جامعه آماري، استفاده كنندگان از كارت هاي الكترونيكي عضوشبكه شتاب در سطح شهرستان گرمسار مي باشند. با استفاده از تحليل سلسله مراتبي داده هاي گروهي فازي و تاپسيس فازي عوامل اولويت بندي شد ه است. در پايان عوامل «ميزان دسترسي در سطح شهر»، «خرابي دستگاه ATM»، «كند بودن سرعت سيستم»، «تأثير عموم تبليغات در عدم استفاده»، به عنوان مهمترين عوامل معرفي شده اند.

لینک دانلود مقاله


مقاله "توسعه مدل تاپسيس فازي بر اساس اصول توسعه پايدار (مطالعه موردي: کارخانه ذوب آهن مشهد)"

مکان يابي واحد هاي صنعتي مبتي بر ويژگي هاي توسعه پايدار يکي از موثرترين سطوح براي دستيابي به توسعه پايدار است. مکان يابي واحد هاي صنعتي مبتي بر ويژگي هاي توسعه پايدار منجر به هماهنگي اهداف گروه هاي مختلف برنامه ريزان توسعه صنعتي، برنامه ريزان توسعه شهري، بنگاه هاي اقتصادي و اهداف زيست محيطي مي شود.در اين مقاله، با استفاده از توسعه روش تاپسيس فازي بهترين مکان براي احداث كارخانه ذوب آهن در مشهد را انتخاب مي كنيم.

لینک دانلود مقاله


مقاله "بررسي كاركرد تكنيك تاپسيس فازي در بهبود سنجش كارايي شعب بانك ها با استفاده از تكنيك DEA"

هدف اصلي اين مقاله بررسي اثرات لحاظ نمودن ميزان اهميت دادهها (نهاده ها و ستاده ها) در مدل تحليل پوششي داده ها مي باشد. بر اين اساس، ابتدا سيستم مفهومي ارزيابي كارايي شعب بانك تعريف شده و سپس ميزان اهميت ورودي ها و خروجي ها با استفاده از تكنيك تاپسيس فازي محاسبه شد تا بعدا در تكنيك DEA مورد استفاده قرار گيرد.

لینک دانلود مقاله


مقاله "مکان یابی بهینه حسگر های مانیتورینگ ترافیکی با استفاده از روش سلسله مراتبی فازی و روش تاپسیس"

امروزه شبکه حسگرهای هوشمند به عنوان یکی از روش های نوین اخذ اطلاعات، در مدیریت ترافیک مطرح است که با امکان پایش هوشمند معابر شهری منجر به کاهش سوانح جاده ای می گردد. علیرغم اهمیت نصب و استقرار چنین تجهیزاتی مهمترین دغدغه تعیین مکان بهینه جهت نصب آن هاست. بنابراین آنچه در این تحقیق هدف ماست ارائه روشی مناسب در جهت مکان یابی بهینه حسگرهای ترافیکی است، روش پیشنهادی ترکیبی از روشهای فازی سلسله مراتبی و تاپسیس است. لازم به ذکرست که برای تست روش پیشنهادی در این تحقیق بخشی از شبکه معابر شهری در شمال آمریکا به عنوان داده نمونه انتخاب گردید. در مرحله بعد با نظر کارشناسان ترافیک معیارهای تعیین مکان بهینه انتخاب گردید که در این تحقیق عبارت بودند از ترافیک متوسط سالیانه، شدت تصادفات، شیب متوسط و فاصله هر اتصال در شبکه شهری تا مکانهای نیازمند کنترل ترافیک. برای مشخص کردن میزان اهمیت معیارهای ورودی از روش سلسله مراتبی فازی استفاده گردید، این روش با استفاده از اعداد فازی در مقایسه زوجی معیارها برای محاسبه وزن آنها، منجر به افزایش دقت محاسبات میگردد. در مرحله بعد وزنهای محاسبه شده با استفاده از روش تاپسیس به رتبه بندی اتصالات شهری در محدوده مورد مطالعه پرداخت. در نهایت بعد از اجرای تحلیل مذکور با استفاده از نمره حاصل از روش تاپسیس اتصالات شهری در منطقه مورد مطالعه به سه کلاس متفاوت طبقه بندی شدند. اتصالات شهری قرار گرفته در کلاس اول به عنوان اتصالات شهری با بیشترین اولویت برای نصب حسگرها انتخاب شدند. بنابراین اتصالات مذکور در بیشترین اولویت برای نصب حسگرهای ترافیکی خواهند بود.

لینک دانلود مقاله

تحلیل داده های آماری (تحلیل همبستگی و رگرسیون و آزمون های ناپارمتریک و ...) با نرم افزار spss

تحلیل عاملی تاییدی و مدل معادلات ساختاری با نرم افزارهای LISRELو AMOS

شناسایی و اولویت بندی شاخص ها به کمک روش های تصمیم گیری چند معیاره مانند AHP و ANP

شناسایی روابط درونی میان شاخص ها با استفاده از روش DEMATEL

اولویت بندی گزینه ها با استفاده از روش هایTOPSIS و VIKOR

محاسبه میزان کارایی واحدها با استفاده از روش تحلیل پوششی داده هاDEA 

روش های فرا ابتکاری مانند الگوریتم ژنتیک، شبکه های عصبی و ...

انجام پروژه های داده کاوی با نرم افزارهای Rapid Miner و ...

Top