روش SAW

در این روش پس از پس از تعیین ضریب اهمیت شاخص ها بر اساس نظرات تصمیم گیرنده یا استفاده از روش های تعیین وزن مثل آنتروپی شانون، بردار ویژه و روش کمترین مجذورات موزون ضریب اهمیت هر یک از گزینه ها را به دست می آوریم و بیشترین میزان آن ها را به عنوان گزینه بهینه در نظر می گیریم.
یعنی چنانچه بردار W  (وزن اهمیت یک شاخص) مفروض باشد و مناسب ترین گزینه (A*) باشد در این صورت A به صورت زیر به دست می آید.

و اگرباشد در این صورت

مثال: ماتریس تصمیم گیری زیر را در نظر بگیرید:

فرض کنید که ضریب اهمیت شاخص ها بر اساس آنتروپی شانون به شرح زیر به دست آمده باشد. 

Wj = (0/284, 0/178, 0/0717, 0/246, 0/2203)k

در این صورت A*2= 0/705 و بهترین گزینه A2 است.

منبع

دکتر عادل آذر، دکتر علی رجب زاده

تحلیل داده های آماری (تحلیل همبستگی و رگرسیون و آزمون های ناپارمتریک و ...) با نرم افزار spss

تحلیل عاملی تاییدی و مدل معادلات ساختاری با نرم افزارهای LISRELو AMOS

شناسایی و اولویت بندی شاخص ها به کمک روش های تصمیم گیری چند معیاره مانند AHP و ANP

شناسایی روابط درونی میان شاخص ها با استفاده از روش DEMATEL

اولویت بندی گزینه ها با استفاده از روش هایTOPSIS و VIKOR

محاسبه میزان کارایی واحدها با استفاده از روش تحلیل پوششی داده هاDEA 

روش های فرا ابتکاری مانند الگوریتم ژنتیک، شبکه های عصبی و ...

انجام پروژه های داده کاوی با نرم افزارهای Rapid Miner و ...

Top