مسیر سایت : خانه تحلیل داده ها تصمیم گیری چند معیاره روش SAW

روش SAW

در این روش پس از پس از تعیین ضریب اهمیت شاخص ها بر اساس نظرات تصمیم گیرنده یا استفاده از روش های تعیین وزن مثل آنتروپی شانون، بردار ویژه و روش کمترین مجذورات موزون ضریب اهمیت هر یک از گزینه ها را به دست می آوریم و بیشترین میزان آن ها را به عنوان گزینه بهینه در نظر می گیریم.
یعنی چنانچه بردار W  (وزن اهمیت یک شاخص) مفروض باشد و مناسب ترین گزینه (A*) باشد در این صورت A به صورت زیر به دست می آید.

و اگرباشد در این صورت

مثال: ماتریس تصمیم گیری زیر را در نظر بگیرید:

فرض کنید که ضریب اهمیت شاخص ها بر اساس آنتروپی شانون به شرح زیر به دست آمده باشد. 

Wj = (0/284, 0/178, 0/0717, 0/246, 0/2203)k

در این صورت A*2= 0/705 و بهترین گزینه A2 است.

منبع

دکتر عادل آذر، دکتر علی رجب زاده

 

راهنمای مشاوره و خدمات مرکز علوم مدیریت آریا مدیر

انجام تحلیل فصل چهارم پایان نامه و مقالات    

انجام تحلیل داده های آماری با نرم افزار spss

انجام تحلیل عاملی تاییدی و مدل معادلات ساختاری با نرم افزارهای LISREL وAMOS 

اولویت بندی شاخص ها به کمک روش های تصمیم گیری چند معیاره مانند AHP و ANP

شناسایی روابط درونی میان شاخص ها با استفاده از روش DEMATEL

اولویت بندی گزینه ها با استفاده از روش های TOPSIS و VIKOR

روش های فرا ابتکاری مانند الگوریتم ژنتیک، شبکه های عصبی