مسیر سایت : خانه تحلیل داده ها تصمیم گیری چند معیاره آموزش روش تخصیص خطی

روش تخصیص خطی

در این فن با استفاده از اولویت هر یک از گزینه ها در هر یک از شاخص ها به یک مدل برنامه ریزی صفر-یک دست خواهیم یافت و از حل مدل به اولویت گزینه ها می توان دست یافت.
به عنوان مثال انتخاب یک سیستم رایانه ای از بین سه سیستم موجود را در نظر می گیریم. وزن ها با توجه به روش آنتروپی شانون به دست آمده اند.

W= (0/284, 0/178, 0/717, 0/246, 0/2203)1

الگوریتم این روش به شرح زیر است.
مرحله 1: ماتریس تشکیل دهید که سطر های آن بیانگر رتبه ها و ستون های آن بیانگر شاخص ها باشد. با توجه به رتبه هر گزینه در هر شاخص، مولفه های ماتریس را با Ai    پر کنید. این مرحله رتبه بندی گزینه ها نامیده می شود.

مرحله 2: ماتریسrm×m  را با توجه به بردار مفروض w استخراج کنید. عناصر این ماتریس که سطر های آن گزینه و ستون های آن رتبه می باشد، از مجموع وزن هایی به دست می آید که آن گزینه با توجه به آن شاخص حاصل کرده است. در مثال بیان شده ماتریس ϒ که یک ماتریس 3×3 است عبارت است از:


به عنوان نمونه 1و1وϒ از مجموع وزن شاخص هایی به دست می آید که گزینه A1 از نظر آن شاخص ها رتبه اول را کسب کرده باشد. گزینه A1 تنها از نظر شاخص چهارم، رتبه اول را کسب کرده و میزان آن برابر است با:             1و1وϒ=W4=0/246

و همچنین برای 3و1وϒ داریم:

3و1وϒ =W1+W2+W3+W5=0/285+0/0717+0/2203=0/754

مرحله 3: بر اساس ماتریس به دست آمده از مرحله 2، جواب بهینه را استخراج کنید. این ماتریس به کمک هر یک از روش های حمل و نقل یا برنامه ریزی صفر و یک قابل استخراج است. در مدل ما جواب بهینه مشخص است.

اگر گزینه i به رتبه اختصاص یابد آنگاه yij=1
اگر گزینه i به رتبهj   اختصاص داده نشود آنگاه yij=0

در این مثال:

Max W= 0/246 y11+0/754 y13+0/284 y21+0/716 y22+0/47 y31+0/284 y32+0/246 y33

St.k


 

راهنمای مشاوره و خدمات مرکز علوم مدیریت آریا مدیر

انجام تحلیل فصل چهارم پایان نامه و مقالات    

انجام تحلیل داده های آماری با نرم افزار spss

انجام تحلیل عاملی تاییدی و مدل معادلات ساختاری با نرم افزارهای LISREL وAMOS 

اولویت بندی شاخص ها به کمک روش های تصمیم گیری چند معیاره مانند AHP و ANP

شناسایی روابط درونی میان شاخص ها با استفاده از روش DEMATEL

اولویت بندی گزینه ها با استفاده از روش های TOPSIS و VIKOR

روش های فرا ابتکاری مانند الگوریتم ژنتیک، شبکه های عصبی