مسیر سایت : خانه تحلیل داده ها داده کاوی

داده کاوی

امروزه با افزایش روز افزون حجم داده‌ها، سرعت ذخیره و ورود داده‌ها و افزایش قدرت یارانه‌ها لزوم استفاده از داده‌کاوی در بسیاری از سازمان‌ها حس می‌شود. تکنیک‌های داده‌کاوی به طور تاریخی به گونه‌ای گسترش یافته‌اند که به سادگی می‌توان آن ها را بر ابزارهای نرم‌افزاری و ... امروزی تطبیق داده و از اطلاعات جمع‌آوری شده بهترین بهره را برد.
-با توجه به اخبار منتشر شده در مجلهZDNET     پیش بینی می شود داده کاوی یکی از انقلابی ترین تحولات بشر در دهه های آینده خواهد شد. 
-مجله تکنولوژیMIT    داده کاوی را جزء یکی از ده تکنولوژی انتخاب کرده است که دنیا را تغییر خواهند داد.  
 -در حال حاضر ارتش آمریکا در جنگ افغانستان با استفاده از داده کاوی انبار مهمات، کارگاه های تسلیحات و محل سران القاعده را پیش بینی می نماید.
در این بخش مهمترین مباحث مربوط به داده کاوی در چندین سرفصل مهم و جامع برای پژوهشگران جمع آوری و طبقه بندی شده است.

معرفی داده کاوی

مفهوم داده کاوی
مراحل داده کاوی

روش های داده کاوی

رده بندی
پیش بینی
خوشه بندی
قواعد وابستگی


الگوریتم های رده بندی و پیش بینی

 درخت تصمیم ((Decision Trees 
شبکه‌های عصبی مصنوعی (Artificial Neural Networks)
ماشین بردار پشتیبان (Support Vector Machines)
الگوریتم مبتنی بر نظریه بیز (     (Bayes and Bayesian Networks   
نزدیک‌ترین همسایهKNN) ) ( (K Nearest Neighbor

نرم افزارهای داده‌کاوی 

نرم افزار RapidMiner
 SQL Server Analysis Services, Business Intelligence Development Studio
SQL Server Analysis Services Table Analysis Tool for Excel
Statistica 8 همراه با ماژول Data Miner
SciPy نرم افزار
R
WEKA  نرم افزار

 

راهنمای مشاوره و خدمات مرکز علوم مدیریت آریا مدیر

انجام تحلیل فصل چهارم پایان نامه و مقالات    

انجام تحلیل داده های آماری با نرم افزار spss

انجام تحلیل عاملی تاییدی و مدل معادلات ساختاری با نرم افزارهای LISREL وAMOS 

اولویت بندی شاخص ها به کمک روش های تصمیم گیری چند معیاره مانند AHP و ANP

شناسایی روابط درونی میان شاخص ها با استفاده از روش DEMATEL

اولویت بندی گزینه ها با استفاده از روش های TOPSIS و VIKOR

روش های فرا ابتکاری مانند الگوریتم ژنتیک، شبکه های عصبی