مسیر سایت : خانه تحلیل داده ها داده کاوی

شبکه‌های عصبی مصنوعی (Artificial Neural Networks)

شبکه‌های عصبی یکی از روش‌های ساخت رده‌بند هستند که در آن‌ها مدل یاد‌گرفته شده به صورت مجموعه‌ای از گره‌های به هم متصل به همراه ارتباطات وزن‌دار آن‌ها نشان داده می‌شود. به کمک شبکه‌های عصبی امکان مدل‌سازی یک تابع غیر خطی وجود دارد.
از شبکه‌های عصبی به وفور برای طراحی دسته‌بند‌های جعبه سیاه استفاده می‌شود. منظور از به‌کار‌گیری عبارت جعبه سیاه این است که در دسته‌بندی‌های مبتنی بر شبکه‌های عصبی، امکان تفسیر دانش خروجی به هیچ وجه وجود ندارد. به عبارت دیگر هرگز نمی‌توان دانش مستتر کشف شده در شبکه‌های عصبی را به صورت شفاف مشاهده نمود. دقیقا بر عکس دسته‌بند‌های مبتنی بر درخت و قانون که روش‌هایی کاملا قابل تفسیر هستند.

مطالب مرتبط

درخت تصمیم ((Decision Trees
ماشین بردار پشتیبان (Support Vector Machines)
الگوریتم مبتنی بر نظریه بیز ( (Bayes and Bayesian Networks
نزدیک‌ترین همسایهKNN) ) ( (K Nearest Neighbor
 

راهنمای مشاوره و خدمات مرکز علوم مدیریت آریا مدیر

انجام تحلیل فصل چهارم پایان نامه و مقالات    

انجام تحلیل داده های آماری با نرم افزار spss

انجام تحلیل عاملی تاییدی و مدل معادلات ساختاری با نرم افزارهای LISREL وAMOS 

اولویت بندی شاخص ها به کمک روش های تصمیم گیری چند معیاره مانند AHP و ANP

شناسایی روابط درونی میان شاخص ها با استفاده از روش DEMATEL

اولویت بندی گزینه ها با استفاده از روش های TOPSIS و VIKOR

روش های فرا ابتکاری مانند الگوریتم ژنتیک، شبکه های عصبی