روش تحقیق و تحلیل آماری  

درطول تاریخ بشر، انسان همیشه با پژوهش سروکار داشته است. آنچه بیش از همه چیز اهمیت پیدا می‌کند آنست که تحقیقی می‌تواند گره گشا باشد که بر اساس اصول و موازین صحیح علمی صورت پذیرد. جان دیویی معتقد است: "اولين مرحله تحقيق احساس وجود يک مشکل و چالش است؛ به اين معنی که پژوهشگر در کار خويش با مانع يا مشکلی روبرو گرديده است که در حل آن ابهام يا ترديد دارد و نمی‌تواند در مقابل آن ساکت بماند ."در این بخش مهمترین مباحث مربوط به روش تحقیق و تحلیل آماری در چندین سرفصل مهم و جامع برای پژوهشگران جمع آوری و طبقه بندی شده است.

 

  ابزارهای گردآوری داده‌ها                                  جامعه آماری و روش‌های نمونه‌گیری                                روش تحقیق    

مقیاس های اندازه گیری
اجزای اصلی پرسشنامه
اصول طراحی پرسشنامه
تنظیم یک پرسشنامه با طیف لیکرت

روایی پرسشنامه
پایایی پرسشنامه

 

تعریف جامعه آماری و حجم نمونه
انواع روش‌های نمونه‌گیری
فرمول‌های نمونه‌گیری

جدول مورگان جهت تعیین حجم نمونه
تعیین حجم نمونه برای روش رگرسیون و مدل معادلات ساختاری

 

 

اصول و مبانی اولیه روش تحقیق
فرآیندهای انجام تحقیق علمی
تعریف متغیر و انواع آن
تشریح بخش های مختلف پایان نامه و نحوه نگارش آن

 

 

 

   

 

تجزیه و تحلیل داده ها                                        مدل معادلات ساختاری و تحلیل عاملی                      نمونه فصل چهار پایان نامه

نرم افزارهای تحلیلی رایج در مدیریت
آزمون های مهم در spss (آزمون تی تک نمونه ای و ...)
مفاهیم همبستگی
مفاهیم رگرسیون
رگسیون لجستیک
آزمون رگرسیون با SPSS
آزمون های ناپارامتریک در SPSS

 

تحلیل عاملی تأییدی
مدل معادلات ساختاری
آموزش مدل معادلات ساختاری با ذکر یک مثال کاربردی
شاخص های نیکویی برازش
مدل معادلات ساختاری با نرم افزار AMOS

 

 

 

نمونه فصل چهارم پایان نامه مدیریت
نمونه فصل چهارم پایان نامه روانشناسی
نمونه فصل چهارم پایان نامه حسابداری
نمونه فصل چهارم پایان نامه با لیزرل

 

 

 

 

پکیج آموزش پروپوزال نویسی دانلود مقاله بیس مدیریت پکیج پایان نامه و تحقیق

 

کلمات کلیدی: تحلیل آماری پایان نامه، تحلیل داده های آماری مقالات، روش‌های نمونه‌گیری، تحلیل آماری پایان نامه با spss

مراحل اداری تبدیل پایان نامه به کتاب

1-ارایه لیست پایان نامه ها در شورای علمی مرکز آموزشی و پژوهشی توسط معاونت پژوهشی همان مجموعه؛

2-انتخاب پایان نامه های برتر توسط شورای علمی مرکز آموزشی و پژوهشی بر اساس اولویوت های ذکر شده در این شیوه نامه؛

3-تبدیل محتوای پایان نامه به کتاب مطابق ضوابط ذکر شده در این شیوه نامه توسط معاونت پژوهشی مرکز آموزشی و پژوهشی؛

4-ویراستاری و آماده سازی کتاب برای چاپ بر اساس آیین نامه نگارش و ویرایش (ابلاغی از معاونت پژوهشی سازمان مرکزی)، توسط معاونت پژوهشی مرکز آموزشی و پژوهشی؛

5-ارسال متن و فایل Word و pdf اثر (نهایی و آماده چاپ) به همراه فرم های مربوط مطابق آیین نامه کمیسیون سیاستگزاری و ممیزه نشر، به معاونت پژوهشی سازمان مرکزی؛

6-ارسال به انتشارات جهت چاپ، توسط معاونت پژوهشی سازمان مرکزی.

 

مراحل اداری تبدیل پایان نامه به کتاب

مراحل تبدیل پایان نامه به کتاب از نظر محتوایی

مراحل تبدیل پایان نامه به کتاب از نظر محتوایی

الف) تبدیل قالب پایان نامه به قالب کتاب
1. متن کتاب
این بخش را فصل ها و بخش های کتاب تشکیل می دهد که نکات زیر باید در آن رعایت شود:
-بخش ها، فصل ها و زیر فصل ها باید براساس شیوه نامه نگارش و ویرایش کتاب (ابلاغی از معاونت پژوهشی سازمان مرکزی) تنظیم و تبدیل به شیوه کتاب گردد.

-هر بخش دست کم باید دو فصل را شامل شود، نه یک فصل؛

-شروع بخش از صفحه فرد و مستقل است؛

-سرصفحه و شماره صفحه در صفحه عنوان بخش درج نمی شود، اما در شمارش صفحه های کتاب حتماً منظور می شود؛

-بخش مشتمل است بر شمارنده بخش و عنوان بخش که اجباری است؛

-شمارنده بخش به حروف درج می شود؛

-قلم عنوان بخش بزرگ تر از عنوان فصل است و استایل مجزا باید داشته باشد.

-شماره فصل های در هر بخش به صورت مستقل است و اگر کتاب بخش نداشت، از ابتدای کتاب به صورت مستقل می آید.

-فصل از یک سوم صفحه شروع می شود.

-شماره فصل با عدد می آید (یعنی بالای عنوان فصل، شماره فصل فقط با عدد مشخص می شود).

-حجم فصل ها باید با هم متناسب باشد.

-بعضی از کلمات یا اسامی که معادل لاتین آن لازم است در متن درج شود، در پاورقی آورده شود.

-عنوان و توضیح جدول در بالای آن قرار می گیرد.

-عنوان و توضیح شکل و نمودار در پایین آن قرار می گیرد.

-توضیح جدول، شکل و نمودار در وسط صفحه، بدون بولد و با استایل مجزا آورده می شود.

چنانچه جدول در یک صفحه قرار نگیرد، سرعنوان جدول در صفحه های بعد تکرار می شود.

طول و عرض جدول، شکل، نمودار و جز آن از طول، سطر و عرض صفحه نباید فراتر رود.

پاورقی ها (رفرنس ها) و پی نوشت های پایان نامه براساس شیوه نامه نگارش و ویراش کتاب (ابلاغی از معاونت پژوهش) تنظیم و تبدیل به شیوه کتاب شود.

2. واحدهای پس از متن
-نمایه، واژه نامه، اصطلاح نامه و کتابنامه پایان نامه براساس شیوه نامه نگارش و ویرایش کتاب (ابلاغی از معاونت پژوهش) تنظیم و تبدیل به شیوه کتاب شود.

ب) تبدیل نگارش متن پایان نامه به تألیف کتاب
رعایت مؤلفه های زیر در متن کتاب:
1-روان سازی متن؛

2-رعایت قواعد نگارش رایانه ای (با توجه به شیوه نامه نگارش و ویرایش)

3-املای صحیح کلمات؛

4-رعایت علائم سجاوندی (از علائم سجاوندی در انتهای تیترها استفاده نمی شود)؛

5-نام کتاب ها در متن، فقط ایتالیک و بدون گیومه درج می شود؛

6-نام اشخاص و مکان های خاص، فقط اولین بار درون گیومه و بدون ایتالیک شدن درج می شود. نام مشاهیر و مکان های معروف از این قاعده مستثناست و بدون گیومه قید می شود؛ مثل ملاصدرا، امام خمینی و مرتضی مطهری یا تهران، مکه، کوفه.

7-نقل قول هایی که منبع آن ها در ارجاعات قید شده (نقل قول مستقیم از منبع)، با تورفتگی 1 و 5 سانتی متر و یک پوینت کوچک تر از قلم متن اصلی و بدون گیومه درج می شود. نقول قول های دیگر یک یا دو سطری از این قاعده مستثناست و در گیومه درج می شود.

8-در موارد تلاقی گیومه و نقطه پایان جمله، اگر عبارت داخل گیومه، در میان سطر به پایان رسیده، نقطه درون گیومه درج می شود و اگر در پایان پاراگراف قرار دارد، نقطه بعد از گیومه درج می شود.

9-در ثبت تاریخ هجری قمری یا شمسی این نکات رعایت شود: الف) برای درج تاریخ، نیازی به استفاده از علامت هجری به همراه شمسی یا قمری نیست و اشاره به شمسی یا قمری بودن کافی است. ب) این نشانه های اختصاری هنگامی به کار می رود که حالت توضیحی داشته باشد و در پرانتز درج شود. استثنائا در متونی که تاریخ های فراوانوی در آن ذکر شده (مانند متون تاریخی)، به همان شکل اختصاری بسنده می شود.

10-در تنظیم اشعار هنگام حروف چینی، ابیات باید در قالب جودول درج شود و برای تراز مصرع ها از درج خط تیره کشیده پرهیز شود.

11-جز در موارد نادری که امکان نادرست خواندن کلمه یا عبارتی وجود دارد، علائمی مانند تشدید، تنوین، فتحه، کسره و ضمه درج نمی شود.
کلیه موارد بالا به اضافه مواردی که در شیوه نامه نگارش و ویرایش (ابلاغی از معاونت پژوهشی سازمان مرکزی) آمده است، باید در تبدیل متن پایان نامه به کتاب لحاظ گردد...

 

مراحل اداری تبدیل پایان نامه به کتاب

مراحل تبدیل پایان نامه به کتاب از نظر محتوایی

زیر مجموعه ها

  • تهران
  • 09350579640-09124635768
  • 01152218786
  • این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

ارسال پیام

  Mail is not sent.   Your email has been sent.
Captcha
Top