ساختار مقاله مبتنی بر پژوهش میدانی

روش ها و اصول كلي ناظر بر گزارش فعاليت پژوهشي شاخه هاي علوم، تقريبا به طور خاصي به كار مي روند كه همگي متكي بر «روش علمي» است. انجمن روان شناسان (APA) به منظور تسهيل در امر انتقال روش نتايج پژوهش، الگوي استاندارد شد هاي را در اختيار مؤلفان قرار داده تا در موقع تهيه گزارش پژوهشي خود، آن اصول را به كار گيرند و تقريبا همه مجله هاي معتبر علوم انساني در تهيه و تنظيم نوشته هاي پژوهش خود از آن ها پيروي مي كنند. كه در زير به اختصار به مراحل آن اشاره مي گردد.

مقدمه

هر مقاله علمي با يك مقدمه شروع مي شود و آن، خلاص هاي از فصل اول و دوم پايان نامه ها و رساله هاست كه به طور مختصر به بيان كليات تحقيق و بررسي مختصري از پيشينه آن مي پردازد؛ بنابراين در مقدمه مقاله، مسئله تحقيق و ضرورت انجام آن و اهداف آن از نظر بنيادي و كاربردي به صورت مختصر بيان مي گردد و سپس به بررسي سوابق پژوهشي كه به طور مستقيم به موضوع تحقيق مرتبط است، پرداخته مي شود. مقدمه بايد يك منطق اساسي را در تحقيق بيان كند و به خواننده نشان دهد كه چرا اين تحقيق ادامه منطقي گزارش هاي پيشين است. در اين بخش پس از نتيجه گيري از پژوهش هاي بررسي شده، محقق بايد پرسش هاي پژوهش خود را به صورت استفهامي بيان كرده و به تعريف متغيرهاي تحقيق به صورت عملياتي بپردازد.

روش

هدف اساسي از بيان روش آن است كه به گون هاي دقيق، چگونگي انجام پژوهش، گزارش گردد تا خواننده بتواند آن را تكرار نمايد و همچنين درباره اعتبار نتايج داوري كند؛ بنابراين مؤلف بايد همه مراحل اجرا، از جمله آزمودني ها، ابزارهاي پژوهش، طرح پژوهش، روش اجرا و روش تحليل داده ها را بيان كند.
الف) آزمودني ها: جامعه مورد مطالعه و ويژگي ها و مشخصات آن از نظر تعداد، سن، جنسيت، ميزان تحصيلات و... همچنين چگونگي انتخاب آن ها و در صورت گروه بندي شدن تعداد گروه ها و مقدار افراد هر گروه بيان مي شود.

ب) ابزارها: ابزارهاي آزمايش، مثل پرسشنامه، تست و... پس از آن بيان مي گردد. چنانچه ابزار سنجش، يك وسيله مشهور و استاندارد شده باشد، اشاره به نام آن كافي است، اما اگر يك مقياس خودساخته باشد، بايد چگونگي طراحي و تهيه آن و شواهد مربوط به اعتبار و روايي بودن آن گزارش شود.

ج) طرح پژوهش: به نقشه كار پژوهشگر براي حل مسئله پژوهش، طرح گفته مي شود. ابتدا متغيرهاي مستقل، وابسته و تعديل كننده و... بيان مي شود، سپس طرح هاي پژوهشي، مثل طرح تك آزمودنيِ پيش تست- پس تست، تحليل واريانس عاملي و... ، كه در روش به كار گرفته شده، بيان مي گردد. همچنين تكنيك هاي كنترل متغيرهاي نامربوط و ناخواسته، مانند تصادفي ساختن، همتاسازي و غيره مورد توجه قرار مي گيرد.

د) شيوه اجرا: در اين قسمت همه مراحلي كه آزمودني و آزماينده در طول مطالعه انجام داده اند، به صورت گام به گام تشريح مي گردد. گردآوري داده ها، دستورالعمل هاي اجراي پژوهش، چگونگي تشكيل گروه هاي آزمايشي و كنترل، چگونگي اجراي آزمايش و شيوه ثبت پاسخ ها و امثال آن، به طور خلاصه و دقيق توضيح داده مي شود.

ر) تحليل داده ها: در اين قسمت چگونگي طبقه بندي، مرتب كردن، خلاصه كردن و تحليل كردن داده ها بيان مي شود؛ همچنين روش هاي آماري توصيفي به كار گرفته شده مثل فراواني ها، درصدها، نمودارها، مقادير مركزي و پراكندگي؛ و روش هاي آماري استنباطي، مثل اجراي آزمون t، zیاf استفاده شده در تحقيق بيان مي گردد.

نتايج

در اين بخش، توصيف كلامي مختصر و مفيدي از آنچه به دست آمده است، ارائه مي شود. اين توصيف كلامي با اطلاعات آماري مورد استفاده، كامل مي شود و بهترين روش آن است كه داده ها از طريق شكل و نمودار يا جدول، نمايش داده شوند. ساختار بخش نتايج، معمولاً مبتني بر ترتيب منطقي پرسش ها يا فرضيه ها و نيز وابسته به تأييد شده بودن يا تأييد نشده بودن فرضيه هاست. ترتيب بيان نتايج نيز يا برحسب ترتيب تنطيم سؤال ها يا فرضيه هاي آن ها است، يا برحسب اهميت آن ها. روش متداول بيان نتايج، آن است كه ابتدا مهم ترين و جال بترين يافته ها و سپس به ترتيب، يافته هاي كم اهميت تر ارائه مي شود.

بحث و تفسير

در اين بخش، تمام اجزاي گزارش تحقيق به هم ربط داده مي شوند و محقق با تركيب و پيوند بخش هاي مختلف، خواننده را به سوي يك نتيجه گيري كلي هدايت مي كند. بنابراين لازم است شباهت ها و تفاوت هاي نتايج اين پژوهش با پژوهش هاي قبلي روشن گردد و نيز معلوم شود كه يافته هاي پژوهش، به روشن شدن مسئله مورد بررسي و زمينه دانش آن چه كمكي كرده است. بنابراين توصيه مي شود در اين بخش، ضمن توضيح كوتاهي درباره مسئله پژوهش و بيان نتايج تحقيق، به تفسير نتايج پرداخت. براي اين كار بايد اين نتايج را با يافته هاي نتايج پيشين مقايسه كرد. آن گاه توضيح داد كه پژوهش حاضر، به گسترش دانش زمينه مورد نظر چه كمكي كرده است، و در ضمن آن، كاربرد احتمالي آن را مشخص كرد و نقاط ضعف پژوهش را همراه با پيشنهاد هايي براي پژوهشگراني كه در آينده مي خواهند در اين زمينه پژوهش، كار كنند، بيان كرد.


مطالب مرتبط

ساختار مقاله مبتنی بر پژوهش توصیفی

تایپ مقاله

ساختار مقاله علمی

ملاک های محتوایی مقاله

چاپ و اکسپت مقاله

  • تهران
  • 09350579640-09124635768
  • 01152218786
  • این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

ارسال پیام

  Mail is not sent.   Your email has been sent.
Captcha
Top