مسیر سایت : خانه واحد زبان بانک مقالات ترجمه شده مقالات ترجمه شده مدیریت منابع انسانی

سال انتشار: 2012
قیمت: 7000 تومان
عنوان فارسی: استراتژی، مدیریت منابع انسانی وعملکرد
نام لاتین: Strategy, human resource management and performance: Sharpening line of sight

سال انتشار: 2013
عنوان فارسی: ارتباط بین مدیریت منابع انسانی شیوه و تعهد سازمانی: مطالعه درست
نام لاتین:
The relationship between human resource management practices and organizational commitment: A field study

سال انتشار: 2014
عنوان فارسی: اثر روابط کارکنان و به اشتراک گذاری دانش در عملکرد کارکنان: تحقیقات تجربی در صنعت خدمات
نام لاتین:
The Effect of Employee Relationships and Knowledge Sharing on Employees’ Performance: An Empirical Research on Service Industry


سال انتشار: 2013
عنوان فارسی:
اثرات انگیزه های شخصی و سرمایه اجتماعی در نیت نهان و عیان به اشتراک گذاری دانش کارکنان
نام لاتین:
The effects of individual motivations and social capital on employees’ tacit and explicit knowledge sharing intentions


سال انتشار: 2013
عنوان فارسی: تاثیر توانمندی مدیریت منابع انسانی بر نوآوری به واسطه ظرفیت مدیریت دانش
نام لاتین: The Impact of HRM Capabilities on Innovation Mediated by Knowledge Management Capability