مسیر سایت : خانه پایگاه مقاله مقاله بیس پایان نامه مقاله بیس مدیریت راهبردی ورزش

مقاله بیس مدیریت راهبردی ورزش


عنوان فارسی: رابطه بین فرهنگ یادگیری سازمانی و رضایت شغلی و کیفیت خدمات داخلی در سازمان های ورزشی در ایران 
  نام لاتین: The relationship between organizational learning culture and job satisfaction and Internal service quality in sport organizations in Iran
سال انتشار: 2012
نویسندگان: Fatemeh Pasebani, Sardar Mohammadi, Mozafare Yektatyar
ناشر: Scholars Research Library 

عنوان فارسی: 
نام لاتین: Successful knowledge management establishment in sport organizations with an emphasis on Iranian localization
سال انتشار: 2013
نویسندگان: Mohammad Ebrahim Razaghi, Seyed Jafar Moosavi, Ali Mohammad Safania
ناشر: International Journal of Sport Studies

عنوان فارسی: تحقیق در مورد مدیریت ریسک از رویدادهای ورزشی بر اساس فرآیند تحلیل سلسله مراتبی
نام لاتین: Research on Risk Management of Sports Events Based on Analytic Hierarchy Process
سال انتشار: 2013
نویسندگان: Li Yue-hui, Yuan Yan
ناشر: International Journal of Digital Content Technology and its Applications

عنوان فارسی: 
نام لاتین: Study of Knowledge Management Efficiency on Employees Performance in Kerman Sport and Youth Offices
سال انتشار: 2012
نویسندگان: Asadollah Mehrara, Mohammad Ebrahim Razaghi, Seyed Jafar Moosavi, Mitra Hajizadeh
ناشر: Journal of Basic and Applied Scientific Research

عنوان فارسی: 
نام لاتین: Relationship between organizational justice and job burnout in employees of Sport and Youth Head Office of Tehran
سال انتشار: 2012
نویسندگان: Najaf Aghaei, Keivan Moshiri, Shahnaz Shahrbanian
ناشر: Pelagia Research Library

مطالب مرتبط

دانلود مقاله بیس مدیریت کارآفرینی
دانلود مقاله بیس مدیریت فرهنگی

دانلود مقاله بیس مدیریت آموزشی
دانلود مقاله بیس مدیریت اجرایی
دانلود مقاله بیس تلفیق مدیریت دانش و منابع انسانی