بانک کتاب های تخصصی مهندسی صنایع

در این بخش، مجموعه ایی کامل و طبقه بندی شده از کتاب های تخصصی فارسی و انگلیسی مهندسی صنایع در زمینه های، برنامه ریزی تولید، طرح ریزی واحد های صنعتی، کنترل پروژه، کنترل کیفیت و ... ارائه می گردد.

 

 


بانک کتاب های تخصصی مدیریت

در این بخش، مجموعه ایی کامل و طبقه بندی شده از کتاب های تخصصی فارسی و انگلیسی مدیریت در زمینه های، مدیریت منابع انسانی، بازاریابی، استراتژیک، سازمان و مدیریت و ... ارائه می گردد.